Menu
Obec Oravská Jasenica
ObecOravská Jasenica

Vzory tlačív

Tlačivá - zníženie poplatku za PDO

Žiadosť o zníženie/ odpustenie poplatku za PDO

_25c5_25bdiados_25c5_25a5 o zni_25c5_25beenie odpustenie poplatku pdo.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,05 kB

Tlačivá - výstavba a životné prostredie

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie

_25c5_25bdiados_25c5_25a5 o vydanie upi.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,45 kB

Návrh na kolaudáciu stavby

n_25c3_25a1vrh na kolaudaciu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,49 kB

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

_25c5_25beiados_25c5_25a5_ohl_25c3_25a1senie_stavebn_25c3_25bdch__25c3_25baprav_a_udr_25c5_25beiavac_25c3_25adch_pr_25c3_25a1c.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32,5 kB

Ohlásenie drobnej stavby

žiadosť Ohlásenie drobnej stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38 kB

Ohlásenie reklamnej stavby

ohl_25c3_25a1senie reklamnej stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,43 kB

Žiadosť o povolenie na čiastočnú/úplnú uzávierku miestnej komunikácie

_25c5_25bdiados_25c5_25a5 o povolenie na _25c4_258diasto_25c4_258dn_25c3_25ba _25c3_25bapln_25c3_25_02841aa322.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26,5 kB

Žiadosť o povolenie rozkopávky

_25c5_25bdiados_25c5_25a5 o povolenie rozkop_25c3_25a1vky.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37,5 kB

Dodatočné povolenie rozkopávky (v prípade poruchy)

Dodatočné povolenie rozkopavky (v prípade poruchy)(1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,67 kB

Žiadosť o povolenie vývozu stavebnej sute, zeminy

_25c5_25bdiados_25c5_25a5 o povolenie v_25c3_25bdvozu stavebnej sute, zeminy.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 24 kB

Žiadosť o stavebné povolenie

_25c5_25beiados_25c5_25a5_o_stavebn_25c3_25a9_povolenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,46 kB

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby

_25c5_25bdiados_25c5_25a5 o stavebn_25c3_25a9 povolenie reklamnej stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,15 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

_25c5_25bdiados_25c5_25a5 o vydanie s_25c3_25bahlasu na umiestnenie stavby mal_25c3_25a9ho zdroja zne_25c4_258dis_25c5_25a5ovania ovzdu_25c5_25a1ia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34 kB

Tlačivá - sociálne služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

_25c5_25bdiados_25c5_25a5 o pos_25c3_25badenie odk_25c3_25a1zanosti na soci_25c3_25a1lnu slu_25c5_25bebu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46,5 kB

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

_25c5_25bdiados_25c5_25a5 o uzatvorenie zmluvy o poskytovan_25c3_25ad soci_25c3_25a1lnej slu_25c5_25beby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46 kB

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu.docx

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,69 kB

Tlačivá - dane a matrika

Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu

p_25c3_25adsomn_25c3_25bd n_25c3_25a1vrh na zru_25c5_25a1enie tp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,77 kB

Žiadosť o zrušenie osvedčenia a vyradenie z evidencie SHR

_25c5_25bdiados_25c5_25a5 o zru_25c5_25a1enie osved_25c4_258denia a vyradenie z evidencie shr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,59 kB

Prihlásenie psa do evidencie

prihl_25c3_25a1senie psa do evidencie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,82 kB

Odhlásenie psa z evidencie

odhl_25c3_25a1senie psa z evidencie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,63 kB

Oznámenie o strate známky pre psa

ozn_25c3_25a1menie o strate zn_25c3_25a1mky pre psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 330,99 kB

Ohlásenie činnosti SHR

ohl_25c3_25a1senie _25c4_258dinnosti shr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 327,47 kB

Splnomocnenie pre dopravný inšpektorát

Splnomocnenie VZOR (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,03 kB

Čestné vyhlásenie

_25c4_258cestne vyhl_25c3_25a1senie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,85 kB

Tlačivá - 11 BJ (bytovka)

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve obce

ziadost11bj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,72 kB

Tlačivá - vodovod a kanalizácia

Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky - OVS

Žiadosť_o_zriadenie_vodovodnej_prípojky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,24 kB

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky - OVS

Žiadosť_o_zriadenie_kanalizačnej_prípojky_splaškové_OV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,97 kB

Tlačivá - Povolenie vjazdu a pripojenie komunikácie

O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán. Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy a teda aj: vjazd z miestnej komunikácii, (vjazd: priame prepojenie pozemku stavby s exist. komunikáciou) vjazd z účelovej komunikácii, pripojenie miestnej komunikácie (pripojenie: nová komunikácia sa pripája na exist. komunikáciu) pripojenie účelovej komunikácie Podať žiadosť o povolenie vjazdu alebo s nimi súvisiacich prác je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel. Potrebné doklady: žiadosť o povolenie na vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácii Prílohy k žiadosti: doklad, ktorým žiadateľ preukazuje právo uskutočniť na pozemku vjazd, dokumentácia vjazdu v dvoch vyhotoveniach, doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce.

Žiadosť o povolenie na vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácie

Žiadosť o povolenie na vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35 kB

Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie.doc

Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36,5 kB

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Investície a projekty

Užitočné linky