Menu
Obec Oravská Jasenica
ObecOravská Jasenica

Podrobný popis systému nakladania odpadmi

Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Oravská Jasenica

 1. Komunálny odpad sa zbiera do 110 l zberných nádob. Kalendár vývozu je: každý párny týždeň v utorok
 2. Na území obce sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu - za poplatok. Drobný stavebný odpad je možné odovzdať  do pristavenej zbernej nádoby na vopred vyhlásenom zbernom mieste v stanovený deň, ktoré určí obec.
   
 3. Papiersa zbiera do modrých plastových kontajnerov a pomocou školského zberu.
   
  1. Do papiera patria: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier a pod.
  2. Do papiera nepatria: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, plastové obaly, tetrapaky, znečistený papier, mastný papier, kopírovací papier, mokrý papier, alobal a pod.
  3. Krabice resp. obaly z papiera je potrebné poskladať a vhadzovať do nádob tak aby zaberali čo najmenej miesta
    
 4. Plasty sa zbierajú do vriec (ktoré domácnosti dostávajú).
   
  1. Do plastov patria: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká, plastové vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, plastové fľaše, hračky, poháriky z automatov a iné plastové nádobky.
  2. Do plastov nepatria: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom, a pod.
  3. Obaly z plastov je potrebné stlačiť a do vriec ukladať tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta
    
 5. Kovy sa zbierajú do červených plastových kontajnerov alebo kovových kontajnerov označených nálepkou „kovové obaly“
   
  1. Do kovových obalov patria: čisté plechovky a konzervy, kovové súčiastky, drôty, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, obaly z kovov očistené o ich obsah.
  2. Do kovových obalov nepatria: hrubo znečistené kovové obaly.
  3. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál a nápojov a plechovky je potrebné stlačiť.
    
 6. VKM ( tetrapaky) sa zbierajú do priehľadných plastových vriec a prostredníctvom školského zberu.
   
  1. Do VKM (tetrapakov) patria: viacvrstvové obaly od mlieka alebo džúsov, smotany a iných potravinárskych výrobkov, kozmetiky.
  2. Do VKM (tetrapakov) nepatria: znečistené VKM (tetrapaky), viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok.
  3. VKM (tetrapaky) je potrebné umyť a stlačiť, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
    
 7. Sklo sa zbiera do zelených plastových kontajnerov alebo kovových kontajnerov označených nálepkou „sklo“
   
  1. Do skla patrí: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, okenné sklo a pod.
  2. Do skla nepatrí: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami) a pod.
 8. Biologický odpad sa zbiera do hnedej 120 l zbernej nádoby, s frekvenciou vývozu 1x za 14 dní, zber je vykonávaný minimálne v období marec - november. Bioodpad nepatrí do nádob na komunálny odpad. Taktiež sa zakazuje bioodpad spaľovať.

  1. Do bioodpadu patrí: tráva, lístie, piliny, drevná štiepka, burina, pozberové zvyšky z ovocia a zeleniny, zhnité ovocie a zelenina a biologický odpad z kuchyne: napr. zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, kávové zvyšky, čajové vrecúška, škrupiny z vajec atď.
  2. Do bioodpadu nepatrí: komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky, uhynuté zvieratá, zvyšky z jedál, kosti, mäsové výrobky a mliečne výrobky.
    
 9. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za svoj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Zakázané je skrmovanie, používanie drvičov a vypúšťanie do obecnej kanalizácie, dávať tento odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci.

 10. Zber jedlých olejov a tukov sa zabezpečuje v deň jeho odvozu priamo do pristaveného vozidla na námestí pred obecným úradom. Jedlé oleje a tuky sa zbierajú do plastových fliaš s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne.

  1. Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.
  2. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
  3. Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
 11. Objemný odpad sa zbiera priebežne 1x za mesiac do veľkokapacitného kontajnera umiestneného oproti vstupnej bráne do športového areálu.

  1. Medzi objemný odpad patrí starý nábytok, sedačky, kreslá, koberce atď.
  2. Medzi objemný odpad nepatrí: komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky, biologický odpad, konáre, elektroodpad, baterky atď.
 12. Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok sa zbiera 2x ročne po vyhlásení do veľkokapacitného kontajnera na mieste určenom obcou.

  1. Medzi odpad z domácností s obsahom škodlivých látok patrí: použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky,  handry a rukavice znečistené olejom, farbami a obaly znečistené nebezpečnými látkami.
 13. Textil a šatstvo sa zbiera do špeciálneho kontajnera, ktorý je rozmiestnený v cente obce.

  1. Medzi textil a šatstvo patrí: oblečenie, deky, prikrývky, záclony, posteľná bielizeň, topánky, klobúky, čiapky, šále, rukavice, prípadne iné druhy šatstva a textilu. Textil sa odovzdáva do nádoby čistý a zabalený do igelitovej tašky.
  2. Medzi textil a šatstvo nepatrí: komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky, bioodpad a iný odpad.
 14. Elektroodpad môžu občania prostredníctvom mobilného zberu v stanovený deň určeným spôsobom bezplatne odovzdať na určenom mieste. Elektroodpad je možné odovzdať aj v rámci spätného odberu do predajní elektrospotrebičov – kus za kus pri všetkých elektrospotrebičoch (napr. pri kúpe novej práčky – odovzdám starú práčku), pri malých elektrospotrebičoch rozmer do 25 cm (napr. fén, kanvica) a žiarovky a žiarivky je možné odovzdať do predajní elektrospotrebičov aj bez zakúpenia nových elektrozariadení.

  1. Medzi elektroodpad patria: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty a pod.
  2. Medzi elektroodpad nepatria: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia, kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.
 15. Použité batérie a akumulátory ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto odpadom. Použité batérie a akumulátory sa zbierajú spoločne s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok – 2x ročne. Prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať na obecnom úrade obce. Malé tuškové baterky a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci spätného zberu do predajní, ktoré predávajú dané druhy bateriek. 

  1. Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tuškové) a automobilové batérie a akumulátory.
  2. Do použitých batérií a akumulátorov nepatria: priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory, odpady, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.
 16. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdať do verejných lekární.

 17. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (autoservis, pneuservis).

 18. Je prísny zákaz vytvárať čierne skládky na území našej obce a aj iných obcí.

   

 19. Sankcie za nedodržanie VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská Jasenica je pokuta do 1500 € pre občana a pre podnikateľa do výšky 6638 €.

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Investície a projekty

Užitočné linky