Menu
Obec Oravská Jasenica
ObecOravská Jasenica

Platné VZN

2022

6/2022 - VZN o určení výšky príspevku v materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou Oravská Jasenica

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,96 kB
Vložené: 10. 1. 2023

5/2022 - VZN o poskytovaní finančných prostriedkov materskej škole a školským zariadeniam zriadeným obcou Oravská Jasenica

VZN_školstvo_financovanie_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,92 kB
Vložené: 10. 1. 2023

4/2022 - VZN o miestnom poplatku na komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Oravská Jasenica

VZN_miestnypoplatok_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,41 kB
Vložené: 10. 1. 2023

3/2022 - VZN o miestnych daniach na území obce Oravská Jasneica

VZN_miestnedane_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,88 kB
Vložené: 10. 1. 2023

2/2022 - VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce Oravská Jasenica

VZN_daňznehnuteľností_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,58 kB
Vložené: 10. 1. 2023

2021

Dodatok č. 2 k VZN číslo 6/2019 o financovaní školy a školských zariadení zriadených obcou

vzn_kolstvo_financovanie_dodatok2_final_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 428,2 kB
Vložené: 5. 9. 2022

Dodatok č. 2 k VZN číslo 4/2020 o naklaní s komunálnymi odpadmi na území obce

vzn_nakladaniesodpadmi_dodatok2_final_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 386,4 kB
Vložené: 5. 9. 2022

Dodatok č. 1 k VZN číslo 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

vzn_-_biologicky_rozloiten_odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 538,33 kB
Vložené: 8. 12. 2021

1/2021 - VZN o určení spádovej MŠ zriadenej obcou

vzn_obce_or_jasenica_-_o_uren_spdovej_m_zriadenej_obcou_-_bez_podpisu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 666,82 kB
Vložené: 10. 1. 2023

2020

7/2020 - VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce

7_2020 vzn o sp_25c3_25b4sobe n_25c3_25a1hradn_25c3_25a9ho odv_25c3_25a1dzania odpadov_25c3_25bdch v_25c3_25b4d na _25c3_25baz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 636,57 kB
Vložené: 10. 1. 2023

6/2020 - VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce

6_2020 vzn o zne_25c5_25a1kod_25c5_2588ovan_25c3_25ad obsahu _25c5_25be_25c3_25bamp na _25c3_25bazem_25c3_25ad obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 673,51 kB
Vložené: 10. 1. 2023

Dodatok č. 1 k VZN číslo 6/2019 o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou

dodatok _25c4_258d. 1 k vzn 6_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 557,38 kB
Vložené: 9. 9. 2022

5/2020 - VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území Obce Oravská Jasenica

5_2020 vzn o sp_25c3_25b4sobe n_25c3_25a1hradn_25c3_25a9ho z_25c3_25a1sobovania vodou, n_25c3_25a1hradn_25c3_25a9ho o.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 668,96 kB
Vložené: 10. 1. 2023

4/2020 - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

VZN 4-2020 - o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,76 MB
Vložené: 7. 8. 2023

02/2020 - VZN obce Oravská Jasenica o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

2_2020_vzn_poskytovanie_dot_25c3_25a1ci_25c3_25ad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,21 kB
Vložené: 10. 1. 2023

1/2020 - VZN obce Oravská Jasenica o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce

1_2020_vzn__25c4_258das predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,71 kB
Vložené: 10. 1. 2023

2019

5/2019 - VZN obce Oravská Jasenica o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci

vzn_poriadok pohrebiska_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,15 kB
Vložené: 10. 1. 2023

4/2019 - VZN obce Oravská Jasenica o úhradách za sociálne služby poskytované obcou

vzn__25c3_25bahrada_soci_25c3_25a1lneslu_25c5_25beby_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,71 kB
Vložené: 10. 1. 2023

2/2019 - VZN obce Oravská Jasenica o záväznej časti Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce Oravská Jasenica

22019_vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 997,59 kB
Vložené: 10. 1. 2023

ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE OR. JASENICA

Zásady hospodárenia s majetkom obce 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,99 kB
Vložené: 17. 8. 2022

2018

15/2018 - VZN obce Oravská Jasenica o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou

152018 vzn_z_25c3_25a1pis do _25c5_25a1koly_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 292,19 kB
Vložené: 7. 8. 2023

14/2018 - VZN obce Oravská Jasenica o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou

142018 vzn__25c5_25a1kolsk_25c3_25bd obvod_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,77 kB
Vložené: 10. 1. 2023

9/2018 - VZN obce Oravská Jasenica o nakladaní s odpadmi na území obce

92018 vzn_nakladanie s odpadmi_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 366,38 kB
Vložené: 10. 1. 2023

7/2018 - VZN obce Oravská Jasenica o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa

72018 vzn_poplatok_n_25c3_25a1hradn_25c3_25a1 eviden_25c4_258dn_25c3_25a1 zn_25c3_25a1mka_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 322,59 kB
Vložené: 10. 1. 2023

6/2018 - VZN obce Oravská Jasenica o obmedzení používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce

62018 vzn_obmedzenie pyrotechniky_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,07 kB
Vložené: 10. 1. 2023

5/2018 - VZN obce Oravská Jasenica o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene

52018 vzn_udr_25c5_25beiavanie _25c4_258distoty v obci_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 346,32 kB
Vložené: 10. 1. 2023

4/2018 - VZN obce Oravská Jasenica o určení postupu, podmienok a výšky úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Oravská Jasenica

42018 vzn opatrovanie nove.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,45 kB
Vložené: 10. 1. 2023

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Oravská Jasenica

rokovac_25c3_25ad poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,74 MB
Vložené: 1. 12. 2018

1/2018 - VZN obce Oravská Jasenica o organizácii miestneho referenda v obci Oravská Jasenica

012018 a.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,25 kB
Vložené: 10. 1. 2023

2017

3/2017 - VZN Prevádzkový poriadok pohrebiská obce Oravská Jasenica

vzn__25c4_258d.3-2017_hroby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,73 kB
Vložené: 10. 1. 2023

2/2017 - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská Jasenica

vzn__25c4_258d.2-2017_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,63 kB
Vložené: 10. 1. 2023

2016

5/2016 - VZN o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu

52016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 951,38 kB
Vložené: 10. 1. 2023

3/2016 - VZN Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Oravská Jasenica

32016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,03 MB
Vložené: 10. 1. 2023

2014

3/2014 - VZN o záväznej časti územného plánu obce Oravská Jasenica

32014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,99 MB
Vložené: 10. 1. 2023

2013

3/2013 - VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Or. Jasenica

32013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,35 MB
Vložené: 10. 1. 2023

2012

2/2012 - VZN prevádzkový poriadok pohrebiská obce Or. Jasenica

22012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,84 kB
Vložené: 10. 1. 2023

2011

5/2011 - VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce

52011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,14 MB
Vložené: 10. 1. 2023

4/2011 - VZN o určení pravidiel pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach

42011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 10. 1. 2023

2010

2009

2008

8/2008 - VZN o niektorých podmienkach držania psov

82008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB
Vložené: 10. 1. 2023

2006

5/2006 - VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach v obci Or. Jasenica

52006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,64 MB
Vložené: 10. 1. 2023

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Investície a projekty

Užitočné linky