Menu

Výskyt vtáčej chrípky v obci Breza

Oznamujeme občanom, že z dôvodu výskytu vtáčej chrípky v obci Breza, Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín nariaďuje všetkým chovateľom hydiny, holubov a vtákov aby:

1.Nahlásili na tunajší obecný úrad všetky chovy hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí v obci vrátane počtu kusov do 03.02.2017.

2.Zabezpečili chovy hydiny, holubov a vtákov, chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v chovných priestoroch  tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.

3. Bezodkladne oznámili  na Obecný úrad v Oravskej Jasenici akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

      -   pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,

      -   pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,

      -   týždenná  miera úmrtnosti vyššia ako 3%

      -   akýkoľvek klinicky prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch   

           lalokov a hrebienkov)  alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku

4.Minimalizovali počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou, holubmi a vtákmi, chovanými v zajatí.

5.Nenapájali hydinu, holuby a vtákov, chovaných v zajatí vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.

6.Dodržiavali príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šíreniu moru hydiny každej osobe, ktorá do chovov vstúpi alebo odíde z chovov.

Celé opatrenie: Zobraziť TU

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská Jasenica

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 2/2017,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2016 –

o nakladaní s komunálnymi odpadmi

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská Jasenica

 

VZN č.01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská Jasenica

 sa mení a dopĺňa takto:

Čl.I

V časti §8 Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi sa mení odstavec 3 , ktorý znie : Poplatok za drobný stavebný odpad v množstve do 1 m3 na osobu a rok je súčasťou miestneho poplatku za odpady.

 

Čl. II

V časti §8 Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi sa mení odstavec 4 , ktorý znie : Obyvatelia obce môžu drobný stavebný odpad odovzdať kedykoľvek počas otváracej doby na Zbernom dvore v Oravskej Jasenici.

Čl. III

V časti §8 Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi sa mení odstavec 5 , ktorý znie : Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob a vriec určených na zmesový komunálny odpad alebo do priestoru vyhradeného miesta pre určené nádoby a vrecia.

Čl. IV 

V časti §10 Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi sa mení odstavec 6 , ktorý znie : Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zákona o odpadoch v prípade individuálnej bytovej výstavby, obec zabezpečí veľkoobjemové kontajnery, ktoré sú permanentne umiestnené na zbernom dvore v Oravskej Jasenici.

 

Čl. V

V časti §10 Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi sa mení odstavec 7, ktorý znie: Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad do nádob a vriec určených na zmesový komunálny odpad alebo do priestoru vyhradeného miesta pre určené nádoby a vrecia.

Čl. VI

V časti §12 Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi sa mení odstavec 5, ktorý znie: Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje na Zbernom dvore v Oravskej Jasenici do kontajnera v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré sa obyvatelia zabezpečuje na vlastné náklady.

Čl. VII

1. Toto VZN bolo schválené obecným/mestským zastupiteľstvom obce Oravská Jasenica dňa 15.12.2017

2. Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2018

                                                                                                          Ing. Karol Graňák
                                                                                                  starosta obce

 

Vyvesené pred schválením: 30.11.2017

Zvesené pred schválením: 15.12.2017

Vyvesené po schválení: 16.12.2017

Zvesené po schválení: 31.12.2017 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.