Menu

Dodatok č.3 k VZN

K bodu č.6

Dodatok č.3 k VZN č.........

O určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií
ZŠ s materskou školou Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici

V §3 sa pôvodné údaje nahradzujú upravenými a to nasledovne:

Obec Oravská Jasenica určuje ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový

ukazovateľna rok 2018 nasledovne:

a/ dieťa materskej školy........................................................1666,32-€/dieťa a rok

b/ žiak ZŠ na činnosť školského klubu detí..........................469,03-€/žiaka v ŠK a rok

c/potencionálny stravník – žiak ZŠ.......................................151,26-€/stravníka a rok

Ostatné ustanovenia VZN sa nemenia.

Návrh doplnku k VZN pred schválením zverejnený dňa 30.11.2017

Návrh doplnku k VZN schválený OZ dňa 15.12.2017

Návrh doplnku k VZN po schválení zverejnený dňa 16.12.2017

Doplnok nadobúda účinnosť 1.1.2018

K bodu č.5 Dodatok č.6 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

 K bodu č.5 

Dodatok č.6 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

(návrh)

I. časť - Úvodné ustanovenia

 

               Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici v zmysle § 6 ods.1 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov a v zmysle zákona   NR SR č.268/04 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „zákon o miestnych daniach/, ktorým sa mení a doplňa zákon č.582/2004 v znení neskorších predpisov, vydáva pre Obec Oravská Jasenica ako správcu dane a miestneho poplatku tento dodatok č.4 k VZN č.3/2011

Mení  sa bod d nasledovného znenia:

d)poplatok za drobný stavebný odpad v množstve do 1 m3 na osobu a rok je zahrnutý v miestnom poplatku za komunálne odpady.

   

3. Tento dodatok VZN obce bol schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

    dňa  15.12.2017 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018

                                                                                                                       Ing. Karol Graňák                 

                                                                                                                           starosta  obce

               

Vyvesené pred schválením: 30.11.2017

Zvesené pred schválením:  15.12.2017

Vyvesené po schválení:  16.12.2017   

Zvesené  po schválení: 31.12.2017      

Návrh Všeobecné záväzné nariadenie

Návrh

Všeobecné záväzné nariadenie

č.    /2017

o miestnom poplatku za rozvoj

            Obecné zastupiteľstvo obce Oravská Jasenica v súlade s ustanovením §6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §2, §7 odst.2 až 4 a §9 odst.4 zákona  447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov   vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie obce Oravská Jasenica.

§ 1

Základné ustanovenie

 1. Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici ustanovuje na základe ustanovenia § 2 zákona č.447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na území obce Oravská Jasenica miestny poplatok za rozvoj (ďalej len poplatok za rozvoj), podľa ustanovenia §7 odst.2 až4 zákona č.447/2015 Z.z. sadzbu poplatku za rozvoj a podľa ustanovenia §9 odst.4 zákona č.447/2015 Z.z. lehoty platenia poplatku za rozvoj v splátkach.

§ 2

Základ poplatku

 1. Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej  stavby v m2, pričom na účely tohto výpočtu sa za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby (podľa § 6 zákona 447/2016 Z. z.)
 2. Základom poplatku za rozvoj pre existujúcu  pozemnú stavbu, kde sa realizujú úpravy za účelom zväčšenia podlahovej plochy je výmera novej zväčšenej nadzemnej podlahovej plochy realizovanej stavby v m2 .

                

Sadzba poplatku

Sadzba poplatku za rozvoj je za každý aj započatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby na celom území obce Oravskej Jasenice podľa účelu stavby

 1. Stavby na bývanie .................................................8 € / m2   
 2. Stavby na pôdohospodársku produkciu definované v § 7 ods. 2 písm. b) zákona 447/2016 Z. z. .......................................................5 € / m2  
 3. Priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ....................................................... 10 € / m2
 4. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou .............................................................. 10 € / m2 
 5. Ostatné stavby ...................................................... 15  € / m2   

§ 4

Výpočet poplatku

 1. Výpočet poplatku za rozvoj sa riadi znením § 8 ods. 1,2 a 3 zákona 447/2015 Z. z..

§5

Vyrubenie, splatnosť a platenie poplatku

 1. Vyrubenie a splatnosť poplatku sa riadi ustanovením § 9 ods. 1,2 a 3 zákona 447/2015 Z. z.
 2. Podľa § 9 ods. 5 zák. 447/2015 Z. z. na základe žiadosti poplatníka obec môže určiť splatenie poplatku za rozvoj v splátkach, v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa o platení v splátkach rozhoduje. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

§ 6

Záverečné ustanovenie

 1. Ustanovenia, ktoré neupravuje toto všeobecné záväzné nariadenie sa riadia podľa ustanovení zákona 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 7

Účinnosť

 1. Obecné zastupiteľstvo obce Oravská Jasenica sa na tomto všeobecnom záväznom nariadení o poplatku a rozvoj uznieslo dňa ..........................
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018

V Oravskej Jasenici ..........................

Ing. Karol Graňák

    starosta obce

  VZN pred schválením zverejnený dňa 30.11.2017

  VZN schválený OZ dňa 15.12.2017

  VZN po schválení zverejnený dňa 16.12.2017

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.