Menu

B e ň a d o v o, návrh Zmeny a doplnku č.1 územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN - O), oznámenie o začatí verejného prerokovávania, ž i a d o s ť o s t a n o v i s k o

                                             O B E C   B E Ň A D O V O

      Obecný  úrad   B  e  ň  a  d  o  v  o    č. 66,    029 63   p.  Mútne,   IČO: 00  314 391


Č.j.            /2018                                                                              V Beňadove, dňa 14.05.2018
Telefón: 043/5598 130,0907 253 962
E-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

           Žilinskému samosprávnemu kraju,
           dotknutým obciam,

           dotknutým orgánom,

           právnickým osobám

           podľa rozdeľovníka

 

Vec: B e ň a d o v o,  návrh Zmeny a doplnku č.1 územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN - O),

        oznámenie o začatí verejného prerokovávania,  ž i a d o s ť   o   s t a n o v i s k o

 

Obec Beňadovo v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 50/1979 Zb. v znení neskorších predpisov ako i vyhláškou č. 55/2001 Z.z. obstaráva návrh Zmeny a doplnku č.1 územného plánu obce Beňadovo.

            V tejto súvislosti podľa § 22 ods. (2), (3) a (4) zák.č. 50/1976 Zb. v platnom znení oznamuje začatie prerokovávania návrhu Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN - O) Beňadovo.

            Súčasne žiada samosprávny kraj, dotknuté obce, dotknuté orgány štátnej správy ako i dotknuté právnické osoby o vydanie stanovísk k návrhu Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia.

            Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa nebude prihliadať.

            Oboznámiť sa podrobnejšie s návrhom Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce je možné v pracovných dňoch stanovenej lehoty na Obecnom úrade Beňadovo ako i na webovej stránke obce: http://www.benadovo.eu.

 

             Jaroslav  P e p u c h a

starosta obce Beňadovo

 

Príloha: Návrh ZaD č. 1 ÚPN-O Beňadovo
(len pre Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky).

Vybavuje: Ing.arch. Vladimír Barčiak
Odborne spôsobilá osoba – reg.č. 263,
č.t.: 0903 554 837, emial: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 07. mája 2018

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NÁMESTOVE


                                                                                                                                                     Námestovo č.1250, 02901 Námestovo

                      •                                •

                                       Podľa rozdeľovníka

                                                                                                    •                                •

Váš list číslo/zo dňa                                Naše číslo                                Vybavuje/linka                               Námestovo

ORHZ-NO1-144-002/2018

mjr. Ing. Bakaľa/490

7.5.2018

Vec

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Námestove  v súlade  s § 4 písm. b) a s

§ 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002

Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Námestovo od 7. mája 2018, 15:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

z a k a z u j e najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vznikupožiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov,stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannompásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších


predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať  časový harmonogram s  určením trasy pochôdzok  a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňoupožiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste    v závislosti od plochy lesnýchporastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinnýzásah,
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmäna:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkostiobjektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šíreniapožiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskútechniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestoryainévozidlá,ktorésapoužívajúnaspracovaniedrevaazvyškovpoťažbe.Tietopracovné stroje vybaviť účinným zachytávačomiskier.

Riaditeľ Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Námestove mjr. Ing. Peter Bakaľa v. r.

Vyhláška v konaní o vyhlásenie za mŕtveho

                                                                                                                                                    Spisová značka: 4Ps/13/2017

 

           VYHLÁŠKA V KONANÍ O VYHLÁSENIE ZA MŔTVEHO

 

                                                      Pavol Budzel, narodený dňa 07.09.1905,

                                    s posledným známym bydliskom v Oravskej Jasenici č. 122

                                             je najneskôr od roku 1973    n e z v e s t n ý.

 

 

Podstatné okolnosti prípadu:

Pavol Budzel po smrti svojej manželky Justíny Budzelovej, rod. Málikovej žil v spoločnej domácnosti so svojou dcérou Annou Krišovou, rod. Budzelovou, jej manželom Ľudovítom Krišom a ich deťmi v rodinnom dome s.č. 122 v obci Oravská Jasenica. Po smrti svojej dvéry Anny v máji 1970 Pavol Budzel ich spoločnú domácnosť opustil a z obce Oravská Jasenica sa odsťahoval, pričom svoj odchod nikomu neoznámil a nikto nemal vedomosť o jeho novom pobyte. Podľa informácií Pavol Budzel prišiel niekedy v roku 1973 do Oravskej Jasenice na krátku návštevu, pričom sa zmienil, že žije v obci Varín. Od uvedeného obdobia sa však Pavol Budzel nikdy neozval, ani svoju rodinu inak nekontaktoval.

 

Na návrh Ľudovíta Kriša, nar. 7.7.1969 sa začalo konanie o vyhlásenie za mŕtveho.

 

                                            Súd vyzýva nezvestného, ak je nažive, aby sa prihlásil.

 

Súd súčasne  v y z ý v a  každého, kto o nezvestnom vie, aby o ňom podal do jedného roka odo dňa vyvesenia tejto vyhlášky na súdnej tabuli, t. j. odo dňa 24.4.2018 správu súdu alebo súdnemu tajomníkovi, taktiež na adresu tunajšieho súdu a zástupcovi - opatrovníkovi nezvestného - Obec Oravská Jasenica.

 

Ak sa nezvestná neprihlási a keď nedôjde iná správa o jej živote, rozhodne súd po uplynutí uvedenej lehoty, t. j. po 24.4.2019 o vyhlásení nezvestného za mŕtveho.

 

 

Okresný súd Námestovo, dňa 24. apríla 2018

 

                                                                                                                  Mgr. Vanda Mikulášová
                                                                                                                           samosudkyňa

 

 

Vyhláška vyvesená na úradnej tabuli: 24.4.2018
Vyhláška zvesená na úradnej tabuli:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NÁMESTOVE

Námestovo č.1250, 02901 Námestovo

           

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                               Podľa rozdeľovníka

    

                                                                                                   

Váš list číslo/zo dňa                                               Naše číslo                                               Vybavuje/linka                                Námestovo

           ORHZ-NO1-144/2018

                  mjr. Ing. Bakaľa/490

            9.4.2018

Vec

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Námestove  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Námestovo

od 10. apríla 2018, 07:00 hod.  do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

z a k a z u j e  najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í   najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok          a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste         v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

Riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Námestove

mjr. Ing. Peter Bakaľa v. r.


Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.