Menu

Oznámenie regionálnej veterinárnej správy

                                                               Regionálna veterinárna a potravinová správa

                                                                                        DOLNÝ KUBÍN

                                                                        Pelhřimovská 2055/7, 026 01  DOLNÝ KUBÍN                                                                   
Tel.: 043/5820930                                                                                                                                                    e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

                                                                               

                                                                                                                        Určené mestám a obciam v územnej
                                                                                                                        pôsobnosti RVPS Dolný Kubín – okresy
                                                                                                                        Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo 

 

Č. j.: 371/2018                                                                                                                                 Dolný Kubín
                                                                                                                                                         19.11.2018 

 Vec: Novela zákona č.39/2006 o veterinárnej starostlivosti – chovy ošípaných

                            Dňa 6. novembra 2018 vydala EK Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat (ďalej len „VRK 2018/1669“).
Podľa čl. 1 VRK 2018/1669 sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre   vymenované členské štáty vrátane SR ruší.
Z uvedeného vyplýva, že všetky chovy ošípaných – teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.
Znamená to, že každý chovateľ ošípanej je povinný zaregistrovať každé zviera v centrálnom registri hospodárskych zvierat Žilina. Tlačivo pre registráciu je možné získať cez internet /www.pssr.sk/, alebo u plemenárskej organizácii. V prípade  nových fariem vyplnené tlačivo je potrebné priložiť k žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat a následne doručiť na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. V prípade registrácie ošípaných na už existujúcu farmu, stačí  doručiť len samostatné vyplnené tlačivo bez žiadosti. V oboch prípadoch je potrebné osobné doručenie na RVPS Dolný Kubín, prípadne na vysunuté pracoviská v Námestove alebo Trstenej.
Ďalšou zmenou je povinnosť nahlasovania zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu / domáce zabíjačky/ a to hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu aspoň jeden pracovný deň vopred.
Chovateľ je povinný telefonicky, alebo e mailom alebo  listom nahlásiť adresu chovateľa, číslo farmy, ušné číslo zvieraťa, dátum narodenia zvieraťa u HD a dátum a čas zabíjania zvieraťa.
Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že odpad z domácej  zabíjačky hovädzieho dobytka, oviec a kôz kat. 1. – t.j. lebka vrátane mozgu, očí a miechy zvierat starších 12 mesiacov musí byť odstránený len v príslušnom kafilerickom zariadení.

  

  MVDr. Peter Čulen
riaditeľ RVPS Dolný Kubín

Zámer predaja pozemku

                                                                        Zámer predaja pozemku

Obec Oravská Jasenica v súlade s § 9 a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje svoj zámer, ako prípad hodný osobitného zreteľa odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č. 2145, parcelu E –KN č. 5010 – zast. plochy a nádvoria o výmere 197 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 79/2016, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 1 o výmere 97 m2, ktorý  vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 596/12 – ost. plochy a nádvoria o výmere 97 m2 p. Petrovi Binekovi a p. Svetlane Binekovej rod. Gracíkovej , trvale bytom Oravská Jasenica č. d. 406 za cenu 20 €/m2 plus náklady na vyhotovenie znaleckého posudku 150 €, to je spolu za 2575 €.
Svoj zámer obec odôvodňuje tým, že pozemok parc. č. C-KN č. 596/12 -ost. plochy a nádvoria o výmere 97 m2  je toho času súčasťou dvora kupujúcich a k tomuto pozemku neexistuje prístupová cesta okrem pozemku vo vlastníctve kupujúcich. Keďže k pozemku neexistuje prístupová komunikácia je pozemok pre obec neupotrebiteľný.

                                                                                                                                                                      

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.