Zámer obce zámeny nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Obec Oravská Jasenica v súlade §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer zámeny nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa

Roman Hvolka  ikona pdf d