Zámer obce predať ako prípad hodný osobitného zreteľa 1/2021

Obec Oravská Jasenica v súlade §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer predať ako prípad hodný osobitného zreteľa

Peter Graňák a Jarmila  ikona pdf d