Návrh VZN - O nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

Návrh VZN - ,,O nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce"

PDF súbor zobraziť TU ikona pdf d


vyvesené dňa: 25.11.2020
zvesené dňa: 10.12.2020