Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania ,,Zásobovanie vodou a kanalizácia..-Vavrečka"

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

"Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, Etapa 2 - Stavebný súbor 66. Vavrečka, kanalizácia, Stavebný súbor 67. Vavrečka, kanalizačný zberač"

PDF súbor zobraziť TU ikona pdf d


vyvesené dňa: 13.10.2020
zvesené dňa: 28.10.2020