Verejná vyhláška - Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu etapa 2

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
,,Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu etapa 2"

vyvesené dňa: 29.09.2020
zvesené dňa: 14.10.2020

Celý dokument ZOBRAZIŤ TU ikona pdf d