Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania.
- Oravská Jasenica, Lanov jarok - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

vyvesené dňa: 04.05.2020
zvesené dňa: 

Celý dokumentZOBRAZIŤ TU ikona pdf d