Zámer prenajať pozemok

Obec Oravská Jasenica v súlade §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa:

Anton Polák  ikona pdf d