OÚ Námestovo - Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania - Rozšírenie vodovodu Lanov vŕšok, Oravská Jasenica