Zámer predaja pozemku

                                                                        Zámer predaja pozemku

Obec Oravská Jasenica v súlade s § 9 a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje svoj zámer, ako prípad hodný osobitného zreteľa odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č. 2145, parcelu E –KN č. 5010 – zast. plochy a nádvoria o výmere 197 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 79/2016, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 1 o výmere 97 m2, ktorý  vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 596/12 – ost. plochy a nádvoria o výmere 97 m2 p. Petrovi Binekovi a p. Svetlane Binekovej rod. Gracíkovej , trvale bytom Oravská Jasenica č. d. 406 za cenu 20 €/m2 plus náklady na vyhotovenie znaleckého posudku 150 €, to je spolu za 2575 €.
Svoj zámer obec odôvodňuje tým, že pozemok parc. č. C-KN č. 596/12 -ost. plochy a nádvoria o výmere 97 m2  je toho času súčasťou dvora kupujúcich a k tomuto pozemku neexistuje prístupová cesta okrem pozemku vo vlastníctve kupujúcich. Keďže k pozemku neexistuje prístupová komunikácia je pozemok pre obec neupotrebiteľný.

                                                                                                                                                                      

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.