Dodatok č. 7 k VZN č. 3/2011

Dodatok č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 03/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Celý dokument klikniteZOBRAZIŤ