SSD - Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena - LV č. 2145 k.ú. Or. Jasenica

ssd3