Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 13.06.2018

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NÁMESTOVE


                                                                                                                                                     Námestovo č.1250, 02901 Námestovo

                        

                                      * Podľa rozdeľovníka*

                                                                                                

Váš list číslo/zo dňa             Naše číslo                 Vybavuje/linka                  Námestovo

ORHZ-NO1-144-005/2018

mjr. Ing. Bakaľa/490

13.6.2018

Vec

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Námestove  v súlade  s § 4 písm. b) a s

§ 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002

Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

                                                         

                                                                                 O D V O L Á V A

                                         ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

                                                 v územnom obvode okresu Námestovo

                                                            od 13. júna 2018, 07:00 hod. 

 

         Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 13.05.2018.

 

 

 

Riaditeľ Okresného riaditeľstva

                Hasičského a záchranného zboru v Námestove

                                  mjr. Ing. Peter Bakaľa v. r.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.