Oznámenie o zmene stavebníka verejnou vyhláškou

Okresný úrad Námestovo odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

,,Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici": SO 3.1 Rožkov potok - rozšírenie vodovodu - v km 0,000 (LB1) až po km 0,1205 (LB4), SO 3.2 Rožkov potok - gravitačná kanalizácia - v km 0,2375 (Šb5) až po km 0,251 (Šč6) - oznámenie o zmene stavebníka verejnou vyhláškou.

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ.