B e ň a d o v o, návrh Zmeny a doplnku č.1 územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN - O), oznámenie o začatí verejného prerokovávania, ž i a d o s ť o s t a n o v i s k o

                                             O B E C   B E Ň A D O V O

      Obecný  úrad   B  e  ň  a  d  o  v  o    č. 66,    029 63   p.  Mútne,   IČO: 00  314 391


Č.j.            /2018                                                                              V Beňadove, dňa 14.05.2018
Telefón: 043/5598 130,0907 253 962
E-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

           Žilinskému samosprávnemu kraju,
           dotknutým obciam,

           dotknutým orgánom,

           právnickým osobám

           podľa rozdeľovníka

 

Vec: B e ň a d o v o,  návrh Zmeny a doplnku č.1 územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN - O),

        oznámenie o začatí verejného prerokovávania,  ž i a d o s ť   o   s t a n o v i s k o

 

Obec Beňadovo v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 50/1979 Zb. v znení neskorších predpisov ako i vyhláškou č. 55/2001 Z.z. obstaráva návrh Zmeny a doplnku č.1 územného plánu obce Beňadovo.

            V tejto súvislosti podľa § 22 ods. (2), (3) a (4) zák.č. 50/1976 Zb. v platnom znení oznamuje začatie prerokovávania návrhu Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN - O) Beňadovo.

            Súčasne žiada samosprávny kraj, dotknuté obce, dotknuté orgány štátnej správy ako i dotknuté právnické osoby o vydanie stanovísk k návrhu Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia.

            Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa nebude prihliadať.

            Oboznámiť sa podrobnejšie s návrhom Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce je možné v pracovných dňoch stanovenej lehoty na Obecnom úrade Beňadovo ako i na webovej stránke obce: http://www.benadovo.eu.

 

             Jaroslav  P e p u c h a

starosta obce Beňadovo

 

Príloha: Návrh ZaD č. 1 ÚPN-O Beňadovo
(len pre Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky).

Vybavuje: Ing.arch. Vladimír Barčiak
Odborne spôsobilá osoba – reg.č. 263,
č.t.: 0903 554 837, emial: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.