Dodatok č.3 k VZN

K bodu č.6

Dodatok č.3 k VZN č.........

O určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií
ZŠ s materskou školou Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici

V §3 sa pôvodné údaje nahradzujú upravenými a to nasledovne:

Obec Oravská Jasenica určuje ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový

ukazovateľna rok 2018 nasledovne:

a/ dieťa materskej školy........................................................1666,32-€/dieťa a rok

b/ žiak ZŠ na činnosť školského klubu detí..........................469,03-€/žiaka v ŠK a rok

c/potencionálny stravník – žiak ZŠ.......................................151,26-€/stravníka a rok

Ostatné ustanovenia VZN sa nemenia.

Návrh doplnku k VZN pred schválením zverejnený dňa 30.11.2017

Návrh doplnku k VZN schválený OZ dňa 15.12.2017

Návrh doplnku k VZN po schválení zverejnený dňa 16.12.2017

Doplnok nadobúda účinnosť 1.1.2018

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.