K bodu č.5 Dodatok č.6 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

 K bodu č.5 

Dodatok č.6 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

(návrh)

I. časť - Úvodné ustanovenia

 

               Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici v zmysle § 6 ods.1 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov a v zmysle zákona   NR SR č.268/04 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „zákon o miestnych daniach/, ktorým sa mení a doplňa zákon č.582/2004 v znení neskorších predpisov, vydáva pre Obec Oravská Jasenica ako správcu dane a miestneho poplatku tento dodatok č.4 k VZN č.3/2011

Mení  sa bod d nasledovného znenia:

d)poplatok za drobný stavebný odpad v množstve do 1 m3 na osobu a rok je zahrnutý v miestnom poplatku za komunálne odpady.

   

3. Tento dodatok VZN obce bol schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

    dňa  15.12.2017 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018

                                                                                                                       Ing. Karol Graňák                 

                                                                                                                           starosta  obce

               

Vyvesené pred schválením: 30.11.2017

Zvesené pred schválením:  15.12.2017

Vyvesené po schválení:  16.12.2017   

Zvesené  po schválení: 31.12.2017      

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.