Návrh Všeobecné záväzné nariadenie

Návrh

Všeobecné záväzné nariadenie

č.    /2017

o miestnom poplatku za rozvoj

            Obecné zastupiteľstvo obce Oravská Jasenica v súlade s ustanovením §6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §2, §7 odst.2 až 4 a §9 odst.4 zákona  447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov   vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie obce Oravská Jasenica.

§ 1

Základné ustanovenie

 1. Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici ustanovuje na základe ustanovenia § 2 zákona č.447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na území obce Oravská Jasenica miestny poplatok za rozvoj (ďalej len poplatok za rozvoj), podľa ustanovenia §7 odst.2 až4 zákona č.447/2015 Z.z. sadzbu poplatku za rozvoj a podľa ustanovenia §9 odst.4 zákona č.447/2015 Z.z. lehoty platenia poplatku za rozvoj v splátkach.

§ 2

Základ poplatku

 1. Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej  stavby v m2, pričom na účely tohto výpočtu sa za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby (podľa § 6 zákona 447/2016 Z. z.)
 2. Základom poplatku za rozvoj pre existujúcu  pozemnú stavbu, kde sa realizujú úpravy za účelom zväčšenia podlahovej plochy je výmera novej zväčšenej nadzemnej podlahovej plochy realizovanej stavby v m2 .

                

Sadzba poplatku

Sadzba poplatku za rozvoj je za každý aj započatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby na celom území obce Oravskej Jasenice podľa účelu stavby

 1. Stavby na bývanie .................................................8 € / m2   
 2. Stavby na pôdohospodársku produkciu definované v § 7 ods. 2 písm. b) zákona 447/2016 Z. z. .......................................................5 € / m2  
 3. Priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ....................................................... 10 € / m2
 4. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou .............................................................. 10 € / m2 
 5. Ostatné stavby ...................................................... 15  € / m2   

§ 4

Výpočet poplatku

 1. Výpočet poplatku za rozvoj sa riadi znením § 8 ods. 1,2 a 3 zákona 447/2015 Z. z..

§5

Vyrubenie, splatnosť a platenie poplatku

 1. Vyrubenie a splatnosť poplatku sa riadi ustanovením § 9 ods. 1,2 a 3 zákona 447/2015 Z. z.
 2. Podľa § 9 ods. 5 zák. 447/2015 Z. z. na základe žiadosti poplatníka obec môže určiť splatenie poplatku za rozvoj v splátkach, v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa o platení v splátkach rozhoduje. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

§ 6

Záverečné ustanovenie

 1. Ustanovenia, ktoré neupravuje toto všeobecné záväzné nariadenie sa riadia podľa ustanovení zákona 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 7

Účinnosť

 1. Obecné zastupiteľstvo obce Oravská Jasenica sa na tomto všeobecnom záväznom nariadení o poplatku a rozvoj uznieslo dňa ..........................
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018

V Oravskej Jasenici ..........................

Ing. Karol Graňák

    starosta obce

  VZN pred schválením zverejnený dňa 30.11.2017

  VZN schválený OZ dňa 15.12.2017

  VZN po schválení zverejnený dňa 16.12.2017

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.