VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. ...../2017,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2012 –

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Oravská jasenica

VZN č.02/2012- Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Oravská Jasenica sa mení a dopĺňa takto:

Čl.I

V časti §2 Prevádzkovateľ pohrebiska sa mení odstavec 1 , ktorý znie : Pohrebisko prevádzkuje Obec Oravská Jasenica, 029 64 Oravská Jasenica , IČO : 00714314  /ďalej len prevádzkovateľ/. Obec Oravská Jasenica zaisťuje správu cintorína a domu smútku prostredníctvom správcu cintorína, ktorým je Magdaléna Pavčová, Oravská Jasenica č.d...........

Čl. II

Mení sa príloha č.1 cenník služieb, ktorý znie:

- poplatok za prepožičanie miesta pre hrob na obdobie 15 rokov:

  Jednohrob (120x250)......................................................................................20,00 €

  Detský hrob(90x250)......................................................................................15,00 €

  Opakovanie obnovy hrobového miesta na ďalších 15 rokov.........................25,00 €

  Opakovanie obnovy detského hrobového miesta na ďalších 15 rokov......... 20,00 €

 

Čl. III

1. Toto VZN bolo schválené obecným/mestským zastupiteľstvom obce .......... dňa ................

2. Toto VZN nadobúda účinnosť od .....................

V .............. dňa ..................

                                                                                                           starosta obce

Vyvesené pred schválením: 30.11.2017

Zvesené pred schválením:  15.12.2017

Vyvesené po schválení:  16.12.2017   

Zvesené  po schválení: 31.12.2017     

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.