Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce