Platné VZN

    číslo     názov  

platnosť
od dňa:

 
VZN   4/2021 VZN obce Oravská Jasenica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce ikona pdf d  01.01.2022  

VZN

 3/2021 VZN obce Oravská Jasenica o miestnych daniach z nehnuteľností na území obce ikona pdf d  01.01.2022  
Dodatok  3/2021  Dodatok č. 2 k VZN číslo 6/2019 o financovaní školy a školských zariadení zriadených obcou ikona pdf d  01.01.2022  
Dodatok  2/2021 Dodatok č. 2 k VZN číslo 4/2020 o naklaní s komunálnymi odpadmi na území obce ikona pdf d  01.01.2022  
Dodatok  1/2021 Dodatok č. 1 k VZN číslo 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce  ikona pdf d   08.12.2021  
VZN 2/2021 VZN o určení výšky príspevku v MŠ a v školských zariadeniach zriadených obcou ikona pdf d 01.09.2021  
VZN 1/2021 VZN o určení spádovej MŠ zriadenej obcou ikona pdf d 24.8.2021  
VZN 7/2020 VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce ikona pdf d 01.01.2021  
VZN 6/2020 VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce ikona pdf d 01.01.2021  
Dodatok 1/2020 Dodatok č. 1 k VZN číslo 6/2019 o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou ikona pdf d 01.01.2021  
VZN 5/2020 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území Obce Oravská Jasenica ikona pdf d 01.01.2021  
VZN 4/2020 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce ikona pdf d 01.01.2021  
VZN 2/2020 VZN obce Oravská Jasenica o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce ikona pdf d 13.05.2020  
VZN 1/2020 VZN obce Oravská Jasenica o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce ikona pdf d 13.05.2020  
VZN 6/2019 VZN obce Oravská Jasenica o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou ikona pdf d 01.01.2020  
VZN 5/2019 VZN obce Oravská Jasenica o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci  ikona pdf d 01.01.2020  
VZN 4/2019 VZN obce Oravská Jasenica o úhradách za sociálne služby poskytované obcou ikona pdf d 01.01.2020  
VZN 2/2019 VZN obce Oravská Jasenica o záväznej časti Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce Oravská Jasenica  ikona pdf d 04.09.2019  
VZN 15/2018 VZN obce Oravská Jasenica o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou ikona pdf d 01.01.2019
VZN 14/2018 VZN obce Oravská Jasenica o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou ikona pdf d 01.01.2019
VZN 12/2018 VZN obce Oravská Jasenica o miestnych daniach na území obce ikona pdf d 01.01.2019
VZN 9/2018 VZN obce Oravská Jasenica o nakladaní s odpadmi na území obce ikona pdf d 01.01.2019
VZN 8/2018 VZN obce Oravská Jasenica o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva psími výkalmi ikona pdf d 25.10.2018
 VZN 7/2018 VZN obce Oravská Jasenica o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa ikona pdf d 25.10.2018
 VZN 6/2018 VZN obce Oravská Jasenica o obmedzení používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce  ikona pdf d 25.10.2018
 VZN 5/2018 VZN obce Oravská Jasenica o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene ikona pdf d 25.10.2018
VZN 4/2018 VZN obce Oravská Jasenica o určení postupu, podmienok a výšky úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Oravská Jasenica ikona pdf d 01.01.2019
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Oravská Jasenica ikona pdf d 01.12.2018
VZN 2/2018 VZN obce Oravská Jasenica o podmienkach umiestňovania volebných plagátov a ďalších nosičov volebných informácií na verejnom priestranstve obce Oravská Jasenica ikona pdf d 01.08.2018
VZN 1/2018 VZN obce Oravská Jasenica o organizácii miestneho referenda v obci Oravská Jasenica ikona pdf d 01.08.2018
VZN 3/2017  VZN Prevádzkový poriadok pohrebiská obce Oravská Jasenica  ikona pdf d 01.01.2018
VZN 2/2017 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská Jasenica ikona pdf d 01.01.2018
VZN  5/2016  VZN o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu   ikona pdf d  01.01.2017
VZN 4/2016 VZN o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Oravská Jasenica ikona pdf d 01.01.2017
VZN 3/2016 VZN Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Oravská Jasenica ikona pdf d 01.01.2017
VZN 2/2016 VZN o spôsobe prideľovania nájomných bytov v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní ikona pdf d 04.11.2016
VZN 4/2014 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Or. Jasenica ikona pdf d 01.01.2015
VZN 3/2014 VZN o záväznej časti územného plánu obce Oravská Jasenica ikona pdf d 18.11.2014
VZN 3/2013 VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Or. Jasenica ikona pdf d 09.07.2013
VZN 2/2012 VZN prevádzkový poriadok pohrebiská obce Or. Jasenica ikona pdf d
VZN 5/2011 VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce ikona pdf d 01.01.2012
VZN 4/2011 VZN o určení pravidiel pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach ikona pdf d 01.01.2012
Dodatok 2/2010 Dodatok č. 2/2010 k VZN 6/2008 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v kú v mieste, kde je vybudovaná verejná kanalizácia ikona pdf d 16.01.2011
Dodatok 1/2010 Dodatok č. 1/2010 k VZN 6/2008 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v kú v mieste, kde je vybudovaná verejná kanalizácia ikona pdf d 15.03.2010
VZN 4/2009 VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Or. Jasenica ikona pdf d 01.01.2010
VZN 2/2009 VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Or. Jasenica ikona pdf d 01.01.2010
VZN 8/2008 VZN o niektorých podmienkach držania psov ikona pdf d 08.12.2008
VZN 6/2008 VZN o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v kú v mieste, kde je vybudovaná verejná kanalizácia ikona pdf d 08.12.2008
VZN 5/2006 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach v obci Or. Jasenica ikona pdf d 11.12.2006

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.