Archív VZN

  VZN 11/2018 VZN o dani z nehnuteľnosti    ikona pdf d  
  VZN 3/2020 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a odobné stavby   ikona pdf d  
  VZN 1/2019   VZN o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou   ikona pdf d  
  VZN 1/2017   VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Oravská Jasenica   ikona pdf d  
  VZN 9/2018   VZN o nakladaní s odpadmi na území obce   ikona pdf d  
  VZN 3/2019   VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   ikona pdf d  
  VZN 3/2013   VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Oravská Jasenica   ikona pdf d  
  VZN 2/2011   VZN obce Oravská Jasenica o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Oravská Jasenica   ikona pdf d  
  VZN 16/2018   VZN obce Oravská Jasenica o podrobnostiach financovania MŠ a školských zariadení zriadených obcou   ikona pdf d  
  VZN 10/2018   VZN obce Oravská Jasenica o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   ikona pdf d  
  VZN 13/2018   VZN obce Oravská Jasenica o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou   ikona pdf d  
Dodatok 4/2013 Dodatok č. 5 k VZN 4/2013 o určení normatívov a financovania originálnych kompetencií ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka v Or. Jasenici ikona pdf d
Dodatok 4/2013 Dodatok č. 4 k VZN 4/2013 o určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií  ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka v Or. Jasenici  ikona pdf d
Dodatok 4/2013 Dodatok č. 3 k VZN 4/2013 o určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka v Or. Jasenici ikona pdf d
Dodatok 4/2013 Dodatok č. 2 k VZN 4/2013 o určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka v Or. Jasenici ikona pdf d
Dodatok 4/2013 Dodatok č. 1 k VZN 4/2013 o určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka v Or. Jasenici ikona pdf d
VZN 4/2013 VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Or. Jasenica ikona pdf d
VZN 1/2008 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ ikona pdf d
VZN 3/2018 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ikona pdf d
Dodatok 1/2015 K bodu č. 4 dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ikona pdf d
Dodatok 1/2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ikona pdf d
VZN 1/2015 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ikona pdf d
Dodatok 3/2011 Dodatok č. 7 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady ikona pdf d
Dodatok 3/2011 Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady ikona pdf d
Dodatok 3/2011 Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady ikona pdf d
Dodatok 3/2011 Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady ikona pdf d
Dodatok 3/2011 Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady ikona pdf d
Dodatok 3/2011 Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady ikona pdf d
Dodatok 3/2011 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady ikona pdf d
VZN 3/2011 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ikona pdf d
VZN 1/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými odpadmi na území obce Oravská Jasenica ikona pdf d
VZN 1/2014 VZN o chove a držaní psov ikona pdf d
VZN 3/2008 VZN o verejnom poriadku v obci ikona pdf d
VZN 2/2014 VZN o určení postupu, podmienok a výšky úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Oravská Jasenica ikona pdf d
 VZN  4/2014  VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou ...  ikona pdf d
VZN 4/2014 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou ... ikona pdf d
VZN 2/2008 VZN o výške príspevku v zŠ a školských zariadeniach ikona pdf d
VZN 11/2008 VZN o opatrovateľskej službe ikona pdf d
VZN 1/2009 VZN o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby ikona pdf d
VZN 3/2009 VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnych daniach ikona pdf d
VZN 5/2009 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu ikona pdf d
VZN 1/2011 VZN o nakladaní s odpadmi ikona pdf d
VZN 3/2012 VZN o zákaze prevádzkovania hazardých hier na území obce ikona pdf d
Dodatok 3/2012 Dodatok č.1 k VZN č. 3/2012 o zákaze prevádzkovania hazardých hier na území obce ikona pdf d
VZN 1/2013 VZN o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a školského zariadenia, zriadených na území obce Or. Jasenica ikona pdf d
VZN 2/2013 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi ikona pdf d