VZN obce Oravská Jasenica

 

1/2016     VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na územi obce Oravská Jasenica ikona pdf d 01.06.2016
      Dodatok č. 2 k VZN 4/2013 ikona pdf d 01.01.2016
1/2015     VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ikona pdf d 01.01.2016
      Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom obce ikona pdf d 13.03.2015
      Dodatok č. 4 k VZN 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady ikona pdf d 01.01.2015
      Dodatok č. 1 k VZN 4/2013 ikona pdf d 01.01.2015
4/2014     VZN o spôsobe náhradného zasobovania vodou ikona pdf d 01.01.2015
2/2014     VZN o určení postupu, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb ikona pdf d 26.05.2014
1/2014     VZN o chove a držaní psov ikona pdf d 04.03.2014
2014     VZN o záväznej časti územného plánu obce ikona pdf d  
4/2013     VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a školskom zariadení ikona pdf d 01.01.2014
3/2013     VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  ikona pdf d 09.07.2013
2/2013     VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi ikona pdf d 24.03.2013
      Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 ikona pdf d  
3/2012     VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce ikona pdf d 17.09.2012
2/2012     VZN prevádzkový poriadok pohrebiska obce Oravská Jasenica ikona pdf d  
1/2012     VZN požiarny poriadok obce ikona pdf d 15.06.2012
5/2011     VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce ikona pdf d 01.01.2012
4/2011     VZN ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach ikona pdf d 01.01.2012
3/2011     VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku ikona pdf d  
2/2011     VZN o určení času predaja a prevádzky služieb v obci ikona pdf d 27.02.2011
      Dodatok č. 2/2010 k VZN č. 6/2008 ikona pdf d 16.01.2011
      Pracovný poriadok zamestnancov obce ikona pdf d 08.10.2010
      Dodatok č. 1/2010 k VZN č. 6/2008 ikona pdf d 15.03.2010
2/2009     VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení ikona pdf d 01.01.2010
8/2008     VZN o niektorých podmienkach držania psov ikona pdf d 08.12.2008
6/2008     VZN o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou ikona pdf d 08.12.2008
3/2008     VZN o verejnom poriadku v obci ikona pdf d 08.12.2008
1/2008     VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy ikona pdf d 22.09.2008
      Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oravská Jasenica ikona pdf d 01.01.2008
5/2006     VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach v obci Oravská Jasenica ikona pdf d 11.12.2006

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.