Smernice

Smernice obce Oravská Jasenica
Zásady finančného riadenia a finančnej kontroly obce ikona pdf d  
Smernica upravujúca postup obce ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek ikona pdf d
Smernica o podrobnostiach vnútorného systému preverovania oznámení protispoločenskej činnosti ikona pdf d  
Smernica o postupe obce pri povinnom zverejňovaní informácií a dokumentov a pri povinnom sprístupňovaní informácií ikona pdf d
Smernica upravujúca postup obce Oravská Jasenica pri vybavovaní sťažností ikona pdf d
Smernica starostu obce pre vysielanie Obecného rozhlasu v Oravskej Jasenici a poskytovanie SMS služby ikona pdf d