Pozvánka na OZ 26.03.2018

           Starosta obce
           Oravská Jasenica

                                                                                                                                        V Or. Jasenici dňa  11.03.2018

         - poslancom OZ
         - kontrolórovi OZ

               

                                                                                   P O Z V Á N K A 

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                  

                                                                                     z v o l á v a m

                                                                  riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo
                                dňa 26. marca 2018 t. j. v pondelok o 16,00  hodine v zasadačke Obecného úradu

v  Oravskej Jasenici s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Výstavba vodovodu a kanalizácie Roveň – Rožkov potok
 4. Voľba obecného kontrolóra
 5. Zmluva o poskytnutí príspevkov pre denný stacionár
 6. Zmena rozpočtu
 7. Zmena palivovej základne pre ZŠ s MŠ v Oravskej Jasenici – schválenie podania žiadosti o NFP a schválenie spoluúčasti
 8. Okresná konferencia Jednoty dôchodcov – schválenie organizovania
 9. Žiadosti obyvateľov obce
 10. Dotazy poslancov OZ
 11. Diskusia
 12. Záver

                                                                                    

                                                                                                                         Ing. Karol Graňák v .r.

                                                                                                                              starosta obce

 

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.