Pozvánka na OZ 22.01.2018

           Starosta obce
           Oravská Jasenica

                                                                                                        V Or. Jasenici dňa  12.01.2018

         - poslancom OZ
         - kontrolórovi OZ

               

           

                                                                   P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                  

                                                                     z v o l á v a m

                                               riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo
               dňa 22. januára 2018 t. j. v pondelok o 18,00  hodine v zasadačke Obecného úradu

 

v  Oravskej Jasenici s nasledovným programom :

  1. Otvorenie
  2. Schválenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce Oravská Jasenica na roky 2018 – 2024.
  3. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Oravská Jasenica na roky 2018 – 2024.
  4. Schválenie pravidiel volieb hlavného kontrolóra obce.
  5. Diskusia
  6. Záver

                                                                                    

                                                                                                                         Ing. Karol Graňák v .r.

                                                                                                                              starosta obce

 

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.