Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2017

Uznesenie z obecného zastupiteľstva ,

                                          konaného dňa 15. decembra 2017  v Oravskej Jasenici

 

 

                                            Uznesenie číslo 167/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 167/2017 berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z minulého OZ.

Hlasovanie:

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

5

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

Neprítomní :

2

Roman Polák, Július Zanovit

                                                          -          Uznesenie prijaté   

 

                                                    Uznesenie číslo 168/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 168/2017 schvaľuje
Dodatok VZN o financovaní originálnych kompetencií obce na rok 2018 

Hlasovanie:

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

5

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

Neprítomní :

2

Roman Polák, Július Zanovit

                                                           -          Uznesenie prijaté   

 

 

                                             Uznesenie číslo 169/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 169/2017 schvaľuje
Príspevok pre žiakov ZŠ s MŠ pre mimoškolské aktivity

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

5

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

Neprítomní :

2

Roman Polák, Július Zanovit

                                                    -          Uznesenie prijaté   

    

 

                                                         Uznesenie číslo 170/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 170/2017 schvaľuje
Príspevok vo výške 5,50 € na jeden mesiac pre žiaka ZŠ s MŠ navštevujúci CVČ Maják

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

5

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

Neprítomní :

2

Roman Polák, Július Zanovit

                                                           -          Uznesenie prijaté                                     

 

                                                           Uznesenie číslo 171/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 171/2017 schvaľuje
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 - prevádzkový poriadok pohrebiska

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

5

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

Neprítomní :

2

Roman Polák, Július Zanovit

                                                           -          Uznesenie prijaté     

 

                                                          Uznesenie číslo 172/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 172/2017 schvaľuje
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom.

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

5

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

Neprítomní :

2

Roman Polák, Július Zanovit

                                                           -          Uznesenie prijaté     

 

                                                         Uznesenie číslo 173/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 173/2017 schvaľuje
Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

5

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

Neprítomní :

2

Roman Polák, Július Zanovit

                                                           -          Uznesenie prijaté     

 

                                                         Uznesenie číslo 174/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 174/2017 berie na vedomie
VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

5

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

Neprítomní :

2

Roman Polák, Július Zanovit

                                                           -          Uznesenie prijaté     

 

                                                          Uznesenie číslo 175/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 175/2017 schvaľuje
Rozpočet obce Oravská Jasenica na rok 2018 bez programového rozpočtu

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

5

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

Neprítomní :

2

Roman Polák, Július Zanovit

                                                           -          Uznesenie prijaté     

 

                                                          Uznesenie číslo 176/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 176/2017 schvaľuje
Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

5

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

Neprítomní :

2

Roman Polák, Július Zanovit

                                                           -          Uznesenie prijaté     

 

                                                          Uznesenie číslo 177/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 177/2017 berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2018

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

5

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

Neprítomní :

2

Roman Polák, Július Zanovit

                                                           -          Uznesenie prijaté     

 

                                                         Uznesenie číslo 178/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 178/2017 schvaľuje
Smernicu o vybavovaní sťažnosti

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

5

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

Neprítomní :

2

Roman Polák, Július Zanovit

                                                           -          Uznesenie prijaté     

 

                                                         Uznesenie číslo 179/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 179/2017 schvaľuje v súlade s § 9a odst. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov,  odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č. 2145, parcelu E –KN č. 5001/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 13546 m2 , ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 274/2009, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 2 o výmere 61 m2 a dielu č.3 o výmere 22 m2 ktoré spolu vytvárajú novovytvorenú parcelu C - KN č. 45/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 83 m2 a dielu č. 5 o výmere 40 m2 , ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C-KN 45/4 – zast.plochy a nádvoria o výmere 40 m2 pánovi Jozefovi Čiernikovi, nar.28.03.1952, trvale bytom Oravská Jasenica č.d.106 za cenu podľa znaleckého posudku plus náklady na vyhotovenie znaleckého posudku, to jest za 2344 €.

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

5

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

Neprítomní :

2

Roman Polák, Július Zanovit

                                                           -          Uznesenie prijaté     

                                                             Uznesenie číslo 180/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 180/2017 schvaľuje v zmysle §4 ods. 2 zákona č. 226/2011 o poskytovaní dotácie na spracovanie  územnoplánovacích dokumentácií obcí,  záväzok obce Oravská Jasenica, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie s názvom Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Oravská Jasenica,  potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie s MDaV SR.

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

5

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

Neprítomní :

2

Roman Polák, Július Zanovit

                                                           -          Uznesenie prijaté     

 

                                                          Uznesenie číslo 181/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 181/2017 súhlasí
s vyvlastnením pozemku parcelné číslo 1237/1 a 1237/2 v kú obce Oravská Jasenica v nevyhnutnom rozsahu

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

5

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

Neprítomní :

2

Roman Polák, Július Zanovit

                                                           -          Uznesenie prijaté     

 

                                                          Uznesenie číslo 182/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 182/2017 schvaľuje
Príspevok pre TJ Oravan Oravská Jasenica pre rok 2018 vo výške 11 000 €.

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

5

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

Neprítomní :

2

Roman Polák, Július Zanovit

                                                           -          Uznesenie prijaté     

 

                                                         Uznesenie číslo 183/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 183/2017 berie na vedomie
Rozpočet obce na roky 2019-2020.

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

5

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

Neprítomní :

2

Roman Polák, Július Zanovit

                                                           -          Uznesenie prijaté     

 

                                                          Uznesenie číslo 184/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 184/2017 súhlasí
so zabezpečením úveru vo výške 261 000,- € na čiastočné financovanie nenávratného finančného príspevku na akciu „Zberný dvor Oravská Jasenica“ vlastnou blankozmenkou.

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

5

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

Neprítomní :

2

Roman Polák, Július Zanovit

                                                           -          Uznesenie prijaté     

 

                                                          Uznesenie číslo 185/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 185/2017 schvaľuje
Zmenu rozpočtu obce podľa predloženéh návrhu na rok 2017

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

5

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

Neprítomní :

2

Roman Polák, Július Zanovit

                                                           -          Uznesenie prijaté    

V Or. Jasenici dňa 15.12.2017

         Ing.Karol Graňák

  Starosta obce