Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 06.11.2017

Uznesenie z obecného zastupiteľstva ,

                                          konaného dňa 6. novembra 2017  v Oravskej Jasenici

 

 

Uznesenie číslo 163/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 163/2017  súhlasí:

S úverom vo výške 261 000 € na čiastočné pre financovanie nenávratného finančného príspevku na akciu „ Zberný dvor Oravská Jasenica „.

Hlasovanie:

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

 

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 164/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 164/2017  súhlasí:

S vyčlenením maximálne 1000 € pre organizovanie kurzou korčuľovania pre II. Ročník ZŠ s MŠ v Oravskej Jasenici.

 

Hlasovanie:

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

 

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 165/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 165/2017  súhlasí:

S prenájmom priestorov pre p. Petra Laštíka, bytom Oravská Jasenica č.d.358 v priestoroch obecného úradu za účelom poskytovania kaderníckych služieb.. Nájom za prenajaté priestory je  určené VZN číslo 3/2016  v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

 

 

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

 

-          Uznesenie prijaté   

      Uznesenie číslo 166/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 166/2017 súhlasí :

S prenájmom priestorov pre firmu FEX s.r.o. Oravská Jasenica priestoroch obecného úradu za účelom obchodných služieb... Nájomne  za prenajaté priestory  je  určené VZN číslo 3/2016

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,  Iveta Kušnierová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

                                                                                            

V Or. Jasenici dňa 06.11..2017

         Ing.Karol Graňák

  Starosta obce