Menu

Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 25.09.2017

Uznesenie z obecného zastupiteľstva ,

                                          konaného dňa 25.septembra 2017  v Oravskej Jasenici

 

               Uznesenie číslo 145/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 145/2017  berie na vedomie:

Kontrolu plnenia uznesenia z minulého OZ.

Hlasovanie:

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

 -          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 146/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 146/2017  schvaľuje

A. schvaľuje v súlade s §9a odst.8 písm. e zákona č.138/1991 v platnom znení, ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj  nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Oravská Jasenica ,  nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č. 2145 pod A ako parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parc. č. 5005 – zast. plochy a nádvoria o výmere 519 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 57/2017 zo dňa 22.02.2017, vyhotoveného Brandys s.r.o.,, zodpovedá dielu č. 3 o výmere 18 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 315/4 – t. t. p. o výmere 18 m2 do výlučného vlastníctva  Františka Feranca nar.21.09.1951 , bytom Oravská Jasenica č.d.178 za 1 €.

B.konštatuje , že osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetná nehnuteľnosť je súčasťou vysporiadania pozemkov medzi šiestimi vlastníkmi nehnuteľnosti a obcou Oravská Jasenica, ktoré sa usktutočňujú za účelom vysporiadania pozemkov pod verejnoprospešnú stavbu – telocvične.

Hlasovanie:

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

 -          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 147/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 147/2017  schvaľuje:

 A. schvaľuje v súlade s §9a odst.8 písm. e zákona č.138/1991 v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj  nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Oravská Jasenica ,  nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č. 2145 pod A ako parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parc. č. 5005 – zast. plochy a nádvoria o výmere 519 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 57/2017 zo dňa 22.02.2017, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 9 o výmere 77 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 325/1 – t. t. p. o výmere 77 m2 a dielu č. 16 o výmere 25 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 328/7 – zast. plochy a nádvoria o výmere 25 m2 do svojho výlučného vlastníctva Štefanovi Laštíkovi nar.20.09.1955,  trvale bytom: Oravská Jasenica 131 za 1 €.

B. konštatuje , že osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetná nehnuteľnosť je súčasťou vysporiadania pozemkov medzi šiestimi vlastníkmi nehnuteľnosti a obcou Oravská Jasenica, ktoré sa usktutočňujú za účelom vysporiadania pozemkov pod verejnoprospešnú stavbu – telocvičňu.

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

      Uznesenie číslo 148/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 148/2017  schvaľuje:

A. schvaľuje   v súlade s §9a odst.8 písm. e zákona č.138/1991 v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj  nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Oravská Jasenica ,  nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č. 2145 pod A ako parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parc. č. 5005 – zast. plochy a nádvoria o výmere 519 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 57/2017 zo dňa 22.02.2017, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 12 o výmere 180 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 325/5 – t. t. p. o výmere 180 m2 do výlučného vlastníctva Ignáca Prielomeka nar.17.04.1969, bytom Oravská Jasenica133 za 1 €.

B. konštatuje , že osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetná nehnuteľnosť je súčasťou vysporiadania pozemkov medzi šiestimi vlastníkmi nehnuteľnosti a obcou Oravská Jasenica, ktoré sa usktutočňujú za účelom vysporiadania pozemkov pod verejnoprospešnú stavbu – telocvičňu.

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

 -          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 149/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 149/2017  berie na vedomie

Žiadosť p. Zdenky Miškovčíkovej rod. Graňákovej , bytom Námestovo , ul. Okružná

947/38 o odkúpenie pozemkov C-KN  parcelné číslo 64 o výmere 126 m2, C-KN parcelné

číslo 65 o výmere 67 m2, C-KN parcelné číslo 66/1 o výmere 584 m2, C-KN parcelné

číslo  587/2 o výmere 264 m2 a C-KN parcelné číslo 602/5 o výmere 4 m2.

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

 -    Uznesenie prijaté   

 Uznesenie číslo 150/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 150/2017  schvaľuje:

Žiadosť p. Dušana Vrába a manž. Miroslavy, bytom Mútne 119 k výstavbe rodinného

domu na parcele číslo E- KN 1392

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

 - Uznesenie prijaté   

                                Uznesenie číslo 151/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 151/2017  schvaľuje:

Žiadosť p. Márie Turacovej rod. Polákovej, bytom Oravská Jasenica č.d.365 o prenájom

priestorov na kozmetické služby.

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 152/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 152/2017  berie na vedomie:

Žiadosti o odkúpenie pozemkov za rodinnými domami Františka Graňáka, bytom Oravská Jasenica č.d.363, Jána Luckého, bytom Oravská Jasenica č.d.362,  Jozefa Stacheru, bytom Oravská Jasenica č.d. 361 a Vladimíra Latusa,bytom Oravská Jasenica č.d.360.

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 153/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 153/2017  schvaľuje:

Žiadosť p. Petra Mičudu, bytom Námestovo Kamenická 852/8 o stanovisko OZ

k výstavbe budovy za účelom poskytovania služieb – obchod a sklad s novými

náhradnými dielmi pre osobné automobily na parcelách 1331,1322/17 a 1332 v kú

Oravská Jasenica.     

 Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté    

Uznesenie číslo 154/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 154/2017  schvaľuje:

Doplnenie územného plánu obce prostredníctvom zapracovania  zmien a doplnkov k územnému plánu obce Oravská Jasenica

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

  - Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 155/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 155/2017  berie na vedomie:

Informácie starostu obce.

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-  Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 156/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 156/2017  berie na vedomie:

Interpeláciu poslancov obce.

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Roman Polák

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 157/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 157/2017  schvaľuje

Kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Oravská Jasenica od Moniky Ferancovej rod. Madleňákovej nar. 29.4.1954 bytom Oravská Jasenica 137, zapísanú na LV č. 83 pod A ako parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 316/1 – záhrady o výmere 764 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 57/2017 zo dňa 22.02.2017, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 4 o výmere 173 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 316/3 – záhrada o výmere 173 m2 do svojho výlučného vlastníctva za 1 - €.

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 158/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 158/2017  schvaľuje

Kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Oravská Jasenica, od Aloiza Madleńáka nar. 11.5.1950, trvale bytom Oravská Jasenica 138, zapísanú na LV č. 636 pod A ako parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 317/1 – záhrady o výmere 997 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 57/2017 zo dňa 22.02.2017, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 6 o výmere 7 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 317/5 – zast. plochy a nádvoria o výmere 7 m2 do svojho výlučného vlastníctva za 1 - €.

 Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 159/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 159/2017  schvaľuje

Kúpu spoluvlastníckych podielov, od predávajúceho Františka Feranca nar. 21.9.1951bytom Oravská Jasenica 178 podiel o veľkosti ½-ica, od predávajúcich Františka Feranca nar. 21.9.1951 a Mgr. Aleny Ferancovej rod. Žofajovej, nar. 29.9.1956 obaja bytom Oravská Jasenica 178,  podiel o veľkosti ½-ica, v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanej na LV č. 2173 pod A ako parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parc. č. 197 – orná pôda o výmere 494 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 57/2017 zo dňa 22.02.2017, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 2 o výmere 39 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 315/3 – t. t. p. o výmere 39 m2 do svojho výlučného vlastníctva za 1 - €.

Hlasovanie:

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 160/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 160/ 2017 žiada

Starostu obce p., Ing. Karola Graňák preveriť výstavbu budovy p. Mičudu za účelom poskytovania služieb – obchod a sklad s novými náhradnými dielmi pre osobné automobily na parcelách 1331,1322/17 a 1332 v kú Oravská Jasenica či budova je v súlade s územným plánom.

 Hlasovanie:

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 161/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 161/ 2017 žiada

Starostu obce p., Ing.Karola Graňák  a poslancov OZ p. Marcela Farského a p.    Júliusa Zanovita ísť pozrieť pozemky , ktoré majú záujem odkúpiť za svojimi rodinnými domami p. František Graňák , Ján Lucký, Jozef Stachera a Vladimír Latus.

Hlasovanie:

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 162/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 162/ 2017 žiada

Starostu obce p., Ing.Karola  dať vypracovať geometrický plán od rodinného domu popisné číslo 345 do 343 v časti obce „Sihoť“.

Hlasovanie:

 Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

V Or. Jasenici dňa 25.9.2017

         Ing.Karol Graňák

  Starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.