Menu

Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 11.08.2017

Uznesenie z obecného zastupiteľstva ,

                                          konaného dňa 11.augusta  v Oravskej Jasenici

 

Uznesenie číslo 141/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 141/2017  berie na vedomie:

  • predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom: „Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica“, realizovaného rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným uzemním plánom obce a platným programom rozvoja obce.

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

7

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Roman Polák

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

0

 

 

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 142/2017

-           

-          Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 142/2017  berie na vedomie:

  • Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu s názvom  „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice č.p. 283“ realizovaného v rámci výzvy č.VII. Prezídia hasičského a záchranného zboru 2017

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

7

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Roman Polák

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

0

 

 

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 143/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 143/2017  schvaľuje:

  • zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
  • zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške: 5 477,02 EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu

 

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

7

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Roman Polák

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

0

 

 

-          Uznesenie prijaté   

       Uznesenie číslo 144/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 144/2017  schvaľuje:

-         zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice č. p. 283“ vo výške 5% z poskytnutej dotácie

 

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

7

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Roman Polák

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

0

 

                                                                                            

-          Uznesenie prijaté   

-          Uznesenie prijaté   

         Ing.Karol Graňák

  Starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.