Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 17.07.2017

Uznesenie z obecného zastupiteľstva ,

                                          konaného dňa 17.júla v Oravskej Jasenici

 

Uznesenie číslo 139/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 139/2017  schvaľuje:

-          Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu, „ Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica“ , kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zo strany žiadateľa v hodnote 5 % a v maximálnej sume 5 500,00 € z celkových oprávnených výdavkov projektu.

-          Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Roman Polák

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Iveta Kušnierová

 

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 140/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 140/2017  schvaľuje:

-          Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu, „ Škola pre všetkých“ , kód výzvy OPLZ – PO1/2016/DOP/1.1.1 - 01,kód projektu ŽoNFP NFP312010I092 pre žiadateľa Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici, v hodnote 5 % a v maximálnej sume 3 200,- € z celkových oprávnených výdavkov projektu.

 

 

Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Roman Polák

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Iveta Kušnierová

 

-          Uznesenie prijaté   

V Or. Jasenici dňa 17.7.2017

                                                                                                       Ing.Karol Graňák

                                                                                                         Starosta obce