Menu

Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 11.07.2017

Uznesenie z obecného zastupiteľstva ,

                                          konaného dňa 11.júla 2017 v Oravskej Jasenici

 

Uznesenie číslo 137/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici  uznesením číslo 137/2017  schvaľuje:

-          v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/78 zo dňa 18.01.2017  a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Zberný dvor Oravská Jasenica, kód projektu ITMS2014+: 310011B526.

-          Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

7

Marcel Farský ,Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

0

 

 

 

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 138/2017

Obecné zastupiteľstvo  uznesením číslo 138/2017poveruje:

-          starostu obce podpísať vlastnú blankozmenku a zmluvu o vyplňovanom práve k blankozmenke na zabezpečenie prípadnej  budúcej pohľadávky, vzniklej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/78 zo dňa 18.01.2017  a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, voči poskytovateľovi Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Zberný dvor Oravská Jasenica, kód projektu ITMS2014+: 310011B526.

 

-          Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

7

 Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

0

 

 

-          Uznesenie prijaté   

V Or.Jasenici dňa 11.07.2017

Ing.Karol Graňák

  Starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.