Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 26.06.2017

Uznesenie z obecného zastupiteľstva ,

                                          konaného dňa 26.júna 2017 v Oravskej Jasenici

 

Uznesenie číslo 109/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 109/2017 berie na vedomie

Kontrolu plnenia uznesení z minulého OZ

-          Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 110/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 110/2017 schvaľuje :

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 1/2017 a 2/2017

-          Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 111/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 111/2017 ruší :

VZN číslo 4/2014 zo dňa 12.12.2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou

a o zneškodňovaní  obsahu žúmp na území obce Oravská Jasenica.

-          Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

            Uznesenie číslo 112/2017

 Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 112/2017 schvaľuje:

VZN obce o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní  obsahu žúmp na      

území obce Oravská Jasenica.

-          Hlasovanie:    

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

 -          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 113/2017

 Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo113/ 2017 schvaľuje:

a/ Záverečný účet obce Oravská Jasenica  za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad

b/ Použitie prebytku  z celoročného hospodárenia obce Oravská Jasenica za rok 2016 v sume

    102 736,56 €, zisteného podľa § 10 odst. 3  písmeno a/ a b/ zákona NR SR číslo 583/2004 Z.z.

    o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení v znení neskorších

    predpisov a tvorbu rezervného fondu vo výške  102 736,56 €

-          Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 114/2017

 Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 114/ 2017 poveruje:

Starostu obce p. Karola Graňáka podpísať kúpnu zmluvu o odpredaji obecného pozemku s p.Jozefom Žofajom – Metal-Trim až po podpise zmluvy o vybudovaní prístupovej cesty a vybudovania odvodnenia.

-          Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 115 /2017

 Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 115 2017 schvaľuje:

A. Zámer v súlade s § 9a odst.8 písm. e zákona č.138/1991 v platnom znení, ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj  nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Oravská Jasenica ,  nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č. 2145 pod A ako parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parc. č. 5005 – zast. plochy a nádvoria o výmere 519 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 57/2017 zo dňa 22.02.2017, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 3 o výmere 18 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 315/4 – t. t. p. o výmere 18 m2 do výlučného vlastníctva  Františka Feranca nar.21.09.1951 , bytom Oravská Jasenica č.d.178 za 1 €.

B. konštatuje , že osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetná nehnuteľnosť je súčasťou vysporiadania pozemkov medzi šiestimi vlastníkmi nehnuteľnosti a obcou Oravská Jasenica, ktoré sa uskutočňujú za účelom vysporiadania pozemkov pod verejnoprospešnú stavbu – telocvičňu.

-          Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 116/2017

 Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 116/ 2017 schvaľuje:

 A. Zámer v súlade s §9a odst.8 písm. e zákona č.138/1991 v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj  nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Oravská Jasenica ,  nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č. 2145 pod A ako parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parc. č. 5005 – zast. plochy a nádvoria o výmere 519 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 57/2017 zo dňa 22.02.2017, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 9 o výmere 77 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 325/1 – t. t. p. o výmere 77 m2 a dielu č. 16 o výmere 25 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 328/7 – zast. plochy a nádvoria o výmere 25 m2 do svojho výlučného vlastníctva Štefanovi Laštíkovi nar.20.09.1955,  trvale bytom: Oravská Jasenica 131 za 1 €.

B. konštatuje , že osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetná nehnuteľnosť je súčasťou vysporiadania pozemkov medzi šiestimi vlastníkmi nehnuteľnosti a obcou Oravská Jasenica, ktoré sa uskutočňujú za účelom vysporiadania pozemkov pod verejnoprospešnú stavbu – telocvične.

      -          Hlasovanie:

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 117/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 116/ 2017 schvaľuje:

 Zámer v súlade s §9a odst.8 písm. e zákona č.138/1991 v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj  nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Oravská Jasenica ,  nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č. 2145 pod A ako parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parc. č. 5005 – zast. plochy a nádvoria o výmere 519 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 57/2017 zo dňa 22.02.2017, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 12 o výmere 180 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 325/5 – t. t. p. o výmere 180 m2 do výlučného vlastníctva Ignáca Prielomka nar.17.04.1969, trvale bytom: Oravská Jasenica 133

B. konštatuje , že osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetná nehnuteľnosť je súčasťou vysporiadania pozemkov medzi šiestimi vlastníkmi nehnuteľnosti a obcou Oravská Jasenica, ktoré sa uskutočňujú za účelom vysporiadania pozemkov pod verejnoprospešnú stavbu – telocvičňu.

- Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 118/2017

 Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 118/ 2017 schvaľuje:

Zámer kúpi nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Oravská Jasenica od Moniky Ferancovej rod. Madleňákovej nar. 29.4.1954 bytom Oravská Jasenica 137, zapísanú na LV č. 83 pod A ako parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 316/1 – záhrady o výmere 764 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 57/2017 zo dňa 22.02.2017, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá dielu č. 4 o výmere 173 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 316/3 – záhrada o výmere 173 m2 do svojho výlučného vlastníctva za 1 - €.

-          Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 119/2017

 Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 119/ 2017 schvaľuje:

Zámer kúpi nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Oravská Jasenica, od Alojza  Madleňáka nar. 11.5.1950, trvale bytom Oravská Jasenica 138, zapísanú na LV č. 636 pod A ako parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 317/1 – záhrady o výmere 997 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 57/2017 zo dňa 22.02.2017, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá dielu č. 6 o výmere 7 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 317/5 – zast. plochy a nádvoria o výmere 7 m2 do svojho výlučného vlastníctva za 1 - €.

-          Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 120/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 120/ 2017 schvaľuje:

Zámer kúpi spoluvlastníckych podielov, od predávajúceho Františka Feranca nar. 21.9.1951 podiel o veľkosti ½-ica, od predávajúcich Františka Feranca nar. 21.9.1951 a Mgr. Aleny Ferancovej rod. Žofajovej, nar. 29.9.1956 obaja bytom Oravská Jasenica 178,  podiel o veľkosti ½-ica, v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanej na LV č. 2173 pod A ako parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parc. č. 197 – orná pôda o výmere 494 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 57/2017 zo dňa 22.02.2017, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá dielu č. 2 o výmere 39 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 315/3 – t. t. p. o výmere 39 m2 do svojho výlučného vlastníctva za 1 - €.

-          Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 121/2017

 Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 121/ 2017 schvaľuje:

 Predaj  pozemku parcelné číslo KN-C číslo 802/43 o  výmere 14 m2 pre Jána Poláka ,

 bytom Oravská Jasenica č.d.347 v súlade s § 9a odst.8 písmeno e ako prípad hodný  

 osobitného zreteľa za cenu 6,80 € za l m2

-            Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

0

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 122/2017

 Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 122/ 2017 žiada :

Stavebnú komisiu pri OZ ísť pozrieť pozemok, ktorý chce vymeniť p. Roman Hvoľka , bytom Oravská Jasenica č.d.200, za pozemok ktorý je pod MK a dať vyjadrenie na budúce OZ.

-          Hlasovanie:

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 123/2017

 Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 123/ 2017 schvaľuje:

Odpredaj obecného pozemku  p. Jozefovi  Čiernikovi, bytom Oravská Jasenica č.d.106 o odkúpenie pozemku  parcelné číslo KN-C 45/4 o výmere 40 m2 a KN-C 45/2 o výmere 83 m2 za cenu podľa znaleckého posudku a náklady za znalecký posudok.

-                  Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 124/2017

 Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 124/ 2017 žiada :

Stavebnú komisiu ísť pozrieť pozemok obecný pozemok, ktorý chcú  odkúpiť p. Pavol  Maslaňák a manž, Daniela, bytom Oravská Jasenica č.d.405 parcelné číslo KN-C 596/7o výmere 100 m2  a dať vyjadrenie na budúce OZ.

-            Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 125/2017

 Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 125/ 2017 žiada:

Stavebnú komisiu ísť pozrieť obecný pozemok, ktorý chce odkúpiť p. Svetlana Bineková,

bytom Oravská Jasenica č.d.406 parcelné číslo  596/12 o výmere 97 m2  a dať vyjadrenie na budúce OZ.

-            Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 126/2017

 Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 126/ 2017 neschvaľuje:

Žiadosť  p.Bernadety Ferancovej rod. Kušnierovej, bytom Oravská Jasenica    č .d. 153 o odkúpenie pozemku oproti rodinnému domu p.č.153.

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 127/2017

 Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 127/ 2017 schvaľuje:

Zámer obce na čerpanie finančných prostriedkov z OP KŽP na podporu predchádzania

vzniku biologicky rozložiteľných odpadov  s kódom výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23     

prostredníctvom  „Združenia Babia hora“.

-            Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 128/2017

 Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 128/ 2017 berie na vedomie :

Žiadosť p. Zdenky Miškovičovej rod. Graňákovej , bytom Námestovo , ul. Okružná

947/38 o odkúpenie pozemkov C-KN  parcelné číslo 64 o výmere 126 m2, C-KN parcelné

číslo 65 o výmere 67 m2, C-KN parcelné číslo 66/1 o výmere 584 m2, C-KN parcelné

číslo  587/2 o výmere 264 m2 a C-KN parcelné číslo 602/5 o výmere 4 m2.

Žiadosť sa odkladá na prerokovanie na budúce OZ.

-            Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 129/2017

 Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 129/ 2017 berie na vedomie :

Informácie starostu obce

-            Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 130/2017

 Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 130/ 2017 berie na vedomie :

Interpeláciu poslancov OZ

-            Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 131/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 131/ 2017 schvaľuje :

Odkúpenie pozemkov Pod Lomom za cenu znaleckého posudku parcelné číslo C-KN 1213/37, 1213/34,1213/33,1213/32,1213/31,1213/30,1213/29,1213/28

-            Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 132/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 132/ 2017 schvaľuje :

Komisiu v zložení p , Mgr. Margaréta Koptová , Iveta Kušnierová a PharmDr.Jana Tomášáková na vydanie knihy obce Oravská Jasenica

-            Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté 

 

Uznesenie číslo 133/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 133/ 2017 žiada :

Starostu obce p. Ing.Karola Graňáka vypracovať návrhy na spomalenie premávky na miestnej komunikácií „ Sihoť a Pozá humná „.

-            Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 134/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 134/ 2017 žiada :

Starostu obce p. Ing.Karola Graňáka  a stavebnú komisiu pri OZ zvolať jednanie s p. Zdenkom Verčekom bytom Oravská Jasenica č.d.31 ohľadom pozemku v Kapustisku.

-            Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 135/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 135/ 2017  berie na vedomie :

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu  obce Oravská Jasenica za rok 2016

-          Hlasovanie:

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 136/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 136/ 2017  berie na vedomie :

Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017

-          Hlasovanie:

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová,

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Ing.Karol Graňák

  Starosta obce