Menu

Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 25.05.2017

Uznesenie z obecného zastupiteľstva ,

                                          konaného dňa 25.maja 2017 v Oravskej Jasenici

 

Uznesenie číslo 105/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 105/2017 schvaľuje :

-          Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok /NFP/ v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o NFP z programu Integrovaný regionálny operačný program , kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, Prioritná os : 2- ľahší prístup k efektívnym a kvalitným  verejným službám, špeciálny cieľ: 2.2.2.- Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, na realizáciu projektu : Nové učebne pre ŽŠ a MŠ Oravská Jasenica.

 

-          Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Marcel Farský

 

 

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 106/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 106/2017 schvaľuje:

-          „Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s poskytnutím pomoci.

 

 

-          Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Marcel Farský

 

-          Uznesenie prijaté   

 Uznesenie číslo 107/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 107/2017 schvaľuje:

-          Výzvu maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov v hodnote 5 %.

-                  Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Mgr. Margaréta Koptová,  Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Marcel Farský

 

-          Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 108/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 108/ 2017 schvaľuje:

-          Zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa k projektu  Zberný dvor Oravská Jasenica, kód projektu 310011B526 formou vlastnej blankozmenky.

-                  Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Za uznesenie :

6

Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko, Iveta Kušnierová, Roman Polák

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

1

Marcel Farský

 

V Or. Jasenici dňa 25.05.2017

Ing.Karol Graňák

  Starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.