Uznesenie z obecného zastupiteľstva zo dňa 27.03.2017

 

Uznesenie z obecného zastupiteľstva ,

                                          konaného dňa 27.marca 2017 v Oravskej Jasenici

 

 

Uznesenie číslo 90/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 90/2017 berie na vedomie :

-          Informáciu o plnení uznesenia obecného zastupiteľstva.

-          Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Za uznesenie :

5

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

2

Iveta Kušnierová, Roman Polák

 

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 91/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 91/2017 schvaľuje:

 

A/   schvaľuje  v súlade ssúlade s §9a odst.1 písmeno c, zákona č.138/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov , predaj nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Oravská Jasenica  nachádzajúca sa v kat. územie Oravská Jasenica, zapísané na LV č. 595  ako parcelu registra "C" evidované na mape určeného operátu, parcelné . č. 803/99 – vodné plochy  o výmere 1208 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 107/2016 zo dňa 25.04.2016  zodpovedá dielu č. 3 o výmere 885 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 803/154 – vodné plochy o výmere 885 m2 a predaj nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Oravská Jasenica  nachádzajúca sa v kat. územie Oravská Jasenica, zapísané na LV č. 2145  ako parcelu registra "E" evidované na mape určeného operátu, parcelné  č. 3644/4 – ostatné plochy  o výmere 2603 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 107/2016 zo dňa 25.04.2016  zodpovedá dielu č. 6 o výmere 417 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 3644/8 – ostatné plochy o výmere 417 m2 , Jozefovi Žofajovi- Metaltrim, IČO:35097108, 029 64 Oravská Jasenica 603, za cenu 16,.EURO/m2 .

,

-          Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Za uznesenie :

5

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

2

Iveta Kušnierová, Roman Polák

 

-          Uznesenie prijaté   

  Uznesenie číslo 92/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 92/2017  :

-          A/ schvaľuje v súlade s §9a odst.8 písm. e ,zákona č.138/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa , prenajať stavbu vodovod - Laz vo výlučnom vlastníctve obce Oravská Jasenica  nachádzajúca sa v kat. úz. Oravská Jasenica, umiestnenej na pozemkoch parc.č.KN-C 3407/8, 3407/13,1020/9, 3407/2,3407/1, prenajímateľovi Oravskej  vodárenskej spoločnosti a. s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín, IČO:36672254.                                                                                 B/konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, , že novovybudovaný vodovod Laz je zásobovaný vodou z rezervoáru, ktorý je vlastníctvom Oravskej  vodárenskej spoločnosti a. s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín, IČO:36672254 , všetky čiastkové vodovody vo vlastníctve obce sú pripojené na tento rezervoár vody a sú prenajaté tejto spoločnosti nájomnou zmluvou zo dňa 4.7.2005. Táto spoločnosť  je prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci a rezervoáru, bez ktorých by samostatný vodovod Laz nebol schopný prevádzky.                                                                  

-           ,

-          Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Za uznesenie :

5

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

2

Iveta Kušnierová, Roman Polák

 

-           Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 93/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 93/2017 schvaľuje :

-  v súlade s §9a odst.8 písm.e, zákona č.138/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa zámenu nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Obce Oravská Jasenica nachádzajúca sa v kat. úz. Oravská Jasenica, parcela registra "C“ evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 3425/3 – zast. plochy a nádvoria o výmere 38 m2 za nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve Františka Čiernika ml. nachádzajúca sa v kat. úz. Oravská Jasenica, parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1213/35 – zast. plochy a nádvoria o výmere 29 m2a parcelu registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1213/36 – orná pôda o výmere 27 m2, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve Františka Čiernika v podiele 4/18-iny a Jozefa Rončáka   v podiele 2/18-iny nachádzajúca sa v kat. úz. Oravská Jasenica.

Zamieňajúce strany si nehnuteľnosti zamieňajú tak, že Obec Oravská Jasenica sa stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Oravská Jasenica, parcela registra "C“ evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1213/35 – zast. plochy a nádvoria o výmere 29 m2 a podielovým spoluvlastníkom v podiele 6/18-ín nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Oravská Jasenica, parcela registra "C“ evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1213/36 – orná pôda o výmere 27 m2 a zamieňajúci František Čiernik ml. a zamieňajúci Jozef Rončák sa stanú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Oravská Jasenica, parc. č. 3425/3 – zast. plochy a nádvoria o výmere 38 m2, zamieňajúci František Čiernik ml. v podiele 35/38-ín a zamieňajúci Ján Rončák v podiele 3/38-iny.

       Svoj zámer Obec Oravská Jasenica  odôvodňuje tým, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že novovzniknuté parcely C-KN 1213/36 a C-KN 1213/35 sú dlhodobo súčasťou miestnej komunikácie a je verejný  záujem, aby miestna komunikácia zostala v súčasných hraniciach, nakoľko vedie k ďalším rodinným domom a firme, ktoré by v opačnom prípade mali sťažený prístup k svojím nehnuteľnostiam. Naopak, novovzniknutá parcela C-KN 3425/3 toho času vo vlastníctve obce je v strmom svahu a je pre obec nevyužiteľná.

-                  Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Za uznesenie :

5

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

2

Iveta Kušnierová, Roman Polák

 

-          Uznesenie prijaté 

 

Uznesenie číslo 94/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 94/2017  :

 

-           A/   schvaľuje  v súlade s §9a odst.8 písm.e ,zákona č.138/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, zámenu nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Oravská Jasenica  nachádzajúca sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísané na LV č. 2145 pod A ako parcela registra "C" evidovanú na mape určeného operátu, parc. č. 3425/2 – zast. plochy a nádvoria o výmere 477 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 43/2017 zo dňa 10.02.2017 vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom zodpovedá dielu č. 27 o výmere 15 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 498/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 za nehnuteľnosti vo  vlastníctve Lenky Kubicovej rod. Farskej, nar19.41981, trvale bytom Oravská Jasenica č.d.241,  nachádzajúcich sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísané na LV č. 2554 pod A ako parcela registra "C" evidovanej na mape určeného operátu, parc. č. 1232/2 – trvalý trávny porast o výmere 285 m2, , ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 43/2017 zo dňa 10.02.2017 vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom zodpovedá dielu č. 23 o výmere 8 m2 a parcela č.1232/3 – trvalý trávny porast o výmere 35 m2 , , ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 43/2017 zo dňa 10.02.2017 vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom zodpovedá dielu č. 24 o výmere 7 m2 a ktoré spolu vytvárajú novovytvorenú parcelu C – KN č. 1232/4 – trvalý trávny porast o výmere 15 m2 .                                                                                                                                 - B/konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že novovzniknutý pozemok, parcelné číslo  C-KN č. 498/7, ktorého vlastníkom je obec Oravská Jasenica  je zastavaný oporným múrom a dlhodobo užívaný vlastníčkou priľahlého pozemku p. Lenkou Kubicovou a novovzniknutý pozemok parc. číslo 1232/4, ktorého vlastníčkou je p. Lenka Kubicová je dlhodobo zabratý pod cestou a náklady na vrátenie si pozemkov a ich danie do pôvodného stavu prevyšovali náklady na zámenu týchto pozemkov.

-          Hlasovanie:  

-          Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Za uznesenie :

5

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

2

Iveta Kušnierová, Roman Polák

Uznesenie číslo 95/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 95/2017 berie na vedomie :

-          Zámer budúcej zámeny pozemkov pod výstavbu Telocvične.

  • Hlasovanie:  

-          Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Za uznesenie :

5

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

2

Iveta Kušnierová, Roman Polák

-          Uznesenie prijaté    

Uznesenie číslo 96/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 96/2017 schvaľuje :

-          Komunitný plán sociálnych služieb obce Oravská Jasenica na programovacie obdobie rokov 20156 - 2020

-          Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Za uznesenie :

5

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

2

Iveta Kušnierová, Roman Polák

 

 

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 97/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 97/2017 neschvaľuje :

-          Žiadosť p. Zdenky Miškovčíkovej rod. Graňákovej, bytom Námestovo Okružná 947/38 o odkúpenie pozemkov parcelné číslo C-KN 64 záhrada o výmere 126 m2, parcelné číslo  C-KN 66/1 zastavaná plocha o výmere 584 m2, neknihované p.č.587/2 vo výmere 264 m2 a 602/5 vo výmere 4 m2

-          Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Za uznesenie :

5

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

2

Iveta Kušnierová, Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 98/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 98/2017 poveruje

-          starostu obce jednaním s p. Zdenkou Miškovčíkovou ohľadom ďalšieho postupu pri nakladaní s pozemkami, uvedenými v žiadosti p. Mičkovčíkovej zo dňa 12.1.2017, okolo rodinného domu č.d.93

-          Hlasovanie

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Za uznesenie :

5

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

2

Iveta Kušnierová, Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 99/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 99/2017 žiada

-          Starostu obce p.Ing.Karola Graňáka  preveriť posúdenie vyhodnotíkotolne v ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka na pynové kúrenie alebo na peletky.

-          Hlasovanie:

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Za uznesenie :

5

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

2

Iveta Kušnierová, Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 100/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 100/2017  schvaľuje  :

-          žiadosť Rímsko -katolíckej cirkvi – farnosť Oravská Jasenica o oslobodenie platenia dane z nehnuteľnosti pre RKC – farnosť Oravská Jasenica  pre rok 2018

-          Hlasovanie:

 

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Za uznesenie :

5

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

2

Iveta Kušnierová, Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

-         

-          Uznesenie číslo 101/2017

-           

-          Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 101/2017  schvaľuje

-          Uzatvorenie nájomnej zmluvy  so Združením bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica pozemkové spoločenstvo na pozemky parcelné čísla : C-KN 594/7, 594/9, 595/14,803/29, 803/32, 803/98, 803/132, 803/134, 803/158, 803/159, 3431/22 a pozemok parcely E-KN číslo 814/8.

-          Hlasovanie:  

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Za uznesenie :

5

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

2

Iveta Kušnierová, Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 102/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 102/2017 zamieta :

-          Žiadosť p. Ing. Albína Guru, bytom Oravská Jasenica č.d.20 o prenájom časti  obecného pozemku parcelné číslo 3637/1 na postavenie dreveného prístrešku pre motorové vozidlo

-          Hlasovanie

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Za uznesenie :

5

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

2

Iveta Kušnierová, Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

Uznesenie číslo 103/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo 103/2017 berie na vedomie

-          Žiadosť Ing. Zdena Brontvaja a manž.Kataríny Brontvajovej, bytom Oravská Jasenica č.d.487 a Róberta Adamicu a manž. Zuzany Adamicovej , bytom Oravská Jasenica č.d.488

-          Hlasovanie

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Za uznesenie :

5

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

2

Iveta Kušnierová, Roman Polák

-          Uznesenie prijaté   

 

Uznesenie číslo 104/2017

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici uznesením číslo104/2016 berie na vedomie

Informácie starostu obce

-          Hlasovanie:

Počet poslancov

7

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Za uznesenie :

5

Marcel Farský, Mgr. Margaréta Koptová, , Július Zanovit, PharmDr. Jana Tomašáková, Ing.Jozef Hutko

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní :

2

Iveta Kušnierová, Roman Polák

-           

-          Uznesenie prijaté   

 

V Or. Jasenici dňa 27.03.207

Ing.Karol Graňák

  Starosta obce