Menu

Uznesenie riadneho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 17.10.2016

Uznesenie č. 58/2016 z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Oravská Jasenica 
zo dňa 17. októbra 2016
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Obecné  zastupiteľstvo Obce Oravská Jasenica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A/  B e r i e   n a    v e d o m i e

 1. Správu o plnení uznesení z minulého OZ
 2. Žiadosť p. Jozefa Žofaja - Metal Trim, Oravská Jasenica 603 o odkúpenie pozemku parcelné číslo 803/154 a parcelné číslo 3644/8
 3. Žiadosť o prenájom budovy p. Jany Rypákovej, bytom Ťapešovo 79
 4. Žiadosť p. Martina Graňáka, bytom Oravská Jasenica 291 o finančnú náhradu za zrekonštruované priestory na ihrisku
 5. Informácie starostu obce.

Hlasovanie:  

Za 6

Ing. Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
Roman Polák
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 1

Marcel Farský

V Oravskej Jasenici dňa 17.10.2016                      

                                                                                                      Ing. Karol Graňák
                                                                                                         Starosta obce

 

  

Uznesenie č. 59/2016 z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva 
obce Oravská Jasenica zo dňa 17. októbra 2016
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Obecné  zastupiteľstvo Obce Oravská Jasenica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

B/  S c h v a ľ u j e

 1. Všeobecné záväzné nariadenie číslo 2/2016 o prideľovaní nájomných bytov v zmysle zákona číslo 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
 2. Zámenu pozemkov p. Dušana Kubicu a manž. s obcou parcelné číslo E-KN č. 3425/2 s časťou parcely C-KN č. 1232/3
 3. Zámenu pozemkov p. Františka Čiernika a manž. s obcou parcelné číslo 3425/2 s časťou parcely C-KN č. 1213/22
 4. Prenájom priestorov v budove obecného úradu p. Alžbete Laštíkovej, bytom Oravská Jasenica 358 pre účely poskytovania kaderníckych služieb
 5. Prenájom priestorov v budove obecného úradu firme FEX s. r. o., Oravská Jasenica 137

Hlasovanie:  

Za 6

Ing. Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
Roman Polák
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 1

Marcel Farský

V Oravskej Jasenici dňa 17.10.2016               

                                                                                                      Ing. Karol Graňák
                                                                                                         Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 60/2016 z  riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva 
obce Oravská Jasenica zo dňa 17. októbra 2016
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Obecné  zastupiteľstvo Obce Oravská Jasenica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

C/  Ž i a d a

 1. Starostu obce p. Ing. Karola Graňáka jednať s p. Romanom Hvoľkom ohľadom odkúpenia pozemku pod miestnou komunikáciou.

Hlasovanie:  

Za 6

Ing. Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
Roman Polák
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 1

Marcel Farský

V Oravskej Jasenici dňa 17.10.2016               

                                                                                                      Ing. Karol Graňák
                                                                                                         Starosta obce

  

 

Uznesenie č. 61/2016 z  riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva 
obce Oravská Jasenica zo dňa 17. októbra 2016
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Obecné  zastupiteľstvo Obce Oravská Jasenica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

D/  Za m i e t a

 1. Žiadosť p. Martina Graňáka, bytom Oravská Jasenica 291 o finančnú náhradu za zrekonštruované priestory na ihrisku z dôvodu jej neopodstatnenosti

  Hlasovanie:  

Za 6

Ing. Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
Roman Polák
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 1

Marcel Farský

V Oravskej Jasenici dňa 17.10.2016               

                                                                                                      Ing. Karol Graňák
                                                                                                         Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 62/2016 z  riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva 
obce Oravská Jasenica zo dňa 17. októbra 2016
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Obecné  zastupiteľstvo Obce Oravská Jasenica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

E/  N e s c h v a ľ u j e

 1. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
 2. Odpredaj časti parcely C-KN číslo 802/37 pre p. Jána Poláka, bytom Oravská Jasenica 347
 3. Prenájom priestorov na ihrisku p. Jane Rypákovej, bytom Ťapešovo 78

Hlasovanie:  

Za 6

Ing. Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
Roman Polák
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 1

Marcel Farský

V Oravskej Jasenici dňa 17.10.2016               

                                                                                                      Ing. Karol Graňák
                                                                                                         Starosta obce

 

Uznesenie č. 63/2016 z  riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva 
obce Oravská Jasenica zo dňa 17. októbra 2016
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Obecné  zastupiteľstvo Obce Oravská Jasenica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

E/  Z r u š u j e

 1. Uznesenie číslo 19/2007 bod B/6 zo dňa 10.08.2007

Hlasovanie:  

Za 6

Ing. Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
Roman Polák
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 1

Marcel Farský

V Oravskej Jasenici dňa 17.10.2016               

                                                                                                      Ing. Karol Graňák
                                                                                                         Starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.