Uznesenie riadneho rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 15.07.2016

Uznesenie č. 53/2016 z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva
Obce Oravská Jasenica 
zo dňa 15. júla 2016
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Obecné  zastupiteľstvo Obce Oravská Jasenica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A/  B e r i e   n a    v e d o m i e

 1. Správu o plnení uznesení z minulého OZ.
 2. Správu o výsledku kontroly z úradu práce sociálnych veci a rodiny.
 3. Žiadosť p. Jozefa Žofaja-Metal Trim o odkúpenie pozemku podľa GP číslo 37048201-24/2016.
 4. Žiadosť Moniky Hvolkovej, bytom Oravská Jasenica č. d. 5 o zámene pozemku parcelné číslo 1467/3 za spoluvlastnícky podiel v parcelách číslo 1467/3, 1467/4, 1467/11 a 1467/15 / pod ihriskom/.
 5. Žiadosť p. Filipa Bineka, bytom Oravská Jasenica č. d. 406 o odkúpenie pozemku parcelné číslo 606/6.
 6. Žiadosť CVČ Maják o zvýšenie príspevku na detí a žiakov navštevujúcich CVČ.
 7. Žiadosť p. Miroslava Lovaštíka, bytom Oravská Jasenica č. d. 423 o úpravu miestnej komunikácie.
 8. Informácie starostu obce.

Hlasovanie:  

Za 6

Marcel Farský
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
Roman Polák
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 1

Ing. Jozef Hutko

V Oravskej Jasenici dňa 15.07.2016                      

                                                                                                      Ing. Karol Graňák
                                                                                                         Starosta obce

 

  

Uznesenie č. 54/2016 z  riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva 
Obce Oravská Jasenica zo dňa 15. júla 2016
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Obecné  zastupiteľstvo Obce Oravská Jasenica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

B/  S c h v a ľ u j e

 1. Dodatok  č. 1 VZN obce číslo 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škôlkach a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
 2. Dodatok  č. 3 k VZN obce číslo 4/2013 o určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií ZŠ s MŠ Oravská Jasenica.
 3. Zmenu rozpočtu obce podľa predloženého návrhu
 4.  a/   schvaľuje  v súlade s § 9a odst.8 písm.e ,zákona č.138/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov,ako prípad hodný osobitného zreteľa, zámenu nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Oravská Jasenica  nachádzajúca sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísané na LV č. 2145 pod A ako parcela registra "E" evidované na mape určeného operátu, parc. č. 5001/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 13604 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 37048201 – 24/2016 zo dňa 08.04.2016 vyhotoveného Ing. arch. Máriou Genšorovou zodpovedá dielu č. 2 o výmere 58 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 273/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 za nehnuteľnosti v podielovom vlastníctve Moniky Hvoľkovej, nar.27.9.1988, trvale bytom Oravská Jasenica č.d.5, v podiele 1/20-ina nachádzajúce sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísané na LV č. 2010 pod A ako parcely registra "C" evidované na mape určeného operátu, parc. č. 1467/3 – ostatné plochy o výmere 1159 m2, parc. č. 1467/4 – ostatné plochy o výmere 27 m2, parc. č. 1467/11 – zast. plochy a nádvoria o výmere 142 m2, parc. č. 1467/15 – ostatné plochy o výmere 25 m2
  b/   konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva  v tom, že pozemok zamieňajúceho 1,parcelné číslo  C-KN č. 273/2  bezprostredne susedí s pozemkom parcelné číslo E-KN 101, ktorého vlastníkom je zamieňajúci 2 a v súčasnej dobe tvorí predzáhradku k tomuto pozemku. Tento pozemok je pre zamieňajúceho 1 nevyužiteľný. Zamieňajúca 2 je podielovou vlastníčkou pozemkov parcelné čísla C-KN 1467/3, C-KN 1467/4, C-KN 1467/11, C-KN 1467/15, ktoré sa nachádzajú pod miestnym futbalovým štadionom, ktorého vlastníkom je zamieňajúci 1. Tieto spoluvlastnícke podiely sú pre zamieňajúceho 2 taktiež nevyužiteľné.      
 5. Príspevok CVČ Maják na detí a žiakov navštevujúcich CVČ vo výške 5 € na jedno dieťa
 6. Komisiu v zložení Marcel Farský, Július Zanovit, Roman Polák na konečné riešenie na odpredaja  pozemku firme Metal Trim Jozefa Žofaja

Hlasovanie:  

Za 6

Marcel Farský
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
Roman Polák
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 1

Ing. Jozef Hutko

V Oravskej Jasenici dňa 15.07.2016               

                                                                                                      Ing. Karol Graňák
                                                                                                         Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 55/2016 z  riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva 
Obce Oravská Jasenica zo dňa 15. júla 2016
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Obecné  zastupiteľstvo Obce Oravská Jasenica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

C/  Ž i a d a

 1. Starostu obce p. Ing. Karola Graňáka písomne odpovedať p. Miroslavovi Lovaštíkovi na žiadosť o úpravy miestnej komunikácie ku rodinnému domu.

Hlasovanie:  

Za 6

Marcel Farský
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
Roman Polák
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 1

Ing. Jozef Hutko

V Oravskej Jasenici dňa 15.07.2016               

                                                                                                      Ing. Karol Graňák
                                                                                                         Starosta obce

  

 

Uznesenie č. 56/2016 z  riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva 
Obce Oravská Jasenica zo dňa 15. júla 2016
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Obecné  zastupiteľstvo Obce Oravská Jasenica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

D/  Za m i e t a

 1. Žiadosť p. Filipa Bineka, bytom Oravská Jasenica č. d. 406 o odkúpenie obecného parcelné číslo 606/6 v kú obce Oravská Jasenica.

  Hlasovanie:  

Za 6

Marcel Farský
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
Roman Polák
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 1

Ing. Jozef Hutko

V Oravskej Jasenici dňa 15.07.2016               

                                                                                                      Ing. Karol Graňák
                                                                                                         Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 57/2016 z  riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva 
Obce Oravská Jasenica zo dňa 15. júla 2016
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Obecné  zastupiteľstvo Obce Oravská Jasenica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

E/  U k l a d á

 1. Komisií v zložení p. Marcel Farský, Roman Polák a Július Zanovit urobiť obhliadku obecného pozemku, ktorý chce odkúpiť firma Metal Trim p. Jozef  Žofaj a o skutočnosti informovať poslancov OZ na budúcom OZ.

  Hlasovanie:  

Za 6

Marcel Farský
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
Roman Polák
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 1

Ing. Jozef Hutko

V Oravskej Jasenici dňa 15.07.2016               

                                                                                                      Ing. Karol Graňák
                                                                                                         Starosta obce