Menu

Uznesenie riadneho rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 15.06.2016

Uznesenie č. 51/2016 z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva
Obce Oravská Jasenica 
zo dňa 15. júna 2016
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Obecné  zastupiteľstvo Obce Oravská Jasenica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

A/  S c h v a ľ u j e

1. Odkúpenie pozemku od Mgr.Szczerbovej rod. Kapičákovej, bytom Tvrdošín, sídlisko 161/43, podľa GP číslo 159/2016 C-KN číslo 507/2 záhrada o výmere 21 m2 za cenu 420 €.

2. Odkúpenie pozemku od Zdenky Farskej rod. Brontvajovej, bytom Oravská Jasenica č.d.248 podľa GP číslo 159/2016 parcelné číslo C – KN číslo 510/2 ostatné plochy o výmere 3 m2 za cenu 20 € za cenu 60 €.

3. Záverečný účet obce Oravská Jasenica a celoročné hospodárenie obce Oravská Jasenica bez výhrad.

4. Použitie prebytku z celoročného hospodárenia obce Oravská Jasenica za rok 2015 v sume 123 345,82 € zisteného podľa § 10 odst.3 písmeno a/ a b/    
Zákona NR SR číslo 583/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu     rezervného fondu vo výške 123 345,82 €.

5. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Oravská Jasenica na II. polrok 2016.

Hlasovanie:  

Za 6

Marcel Farský
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
Roman Polák
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 1

Ing. Jozef Hutko

V Oravskej Jasenici dňa  15.06.2016                      

                                                                                                      Ing.Karol Graňák
                                                                                                         Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 52/2016 z  riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva 
Obce Oravská Jasenica zo dňa 15. júna 2016
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Obecné  zastupiteľstvo Obce Oravská Jasenica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

A/  B e r i e    n a    v e d o m i e

1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Oravská Jasenica k Záverečnému účtu obce za rok 2015.
2. Správu ne závislého audítora k účtovnej závierke obce Oravská Jasenica za rok 2015.

Hlasovanie:  

Za 6

Marcel Farský
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
Roman Polák
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 1

Ing. Jozef Hutko

V Oravskej Jasenici dňa  15.06.2016                  

   

                                                                                                      Ing.Karol Graňák
                                                                                                         Starosta obce

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.