Menu

Uznesenie riadneho obecného zastupiteľstva zo dňa 01.04.2016

Uznesenie č. 41/2016 z  riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva
Obce Oravská Jasenica 
zo dňa 1. apríla 2016
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Oravská Jasenica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

  A/  B e r i e   n a  v e d o m i e

 1. Kontrolu plnenia uznesení z minulého OZ.
 2. Informácie starostu obce
 3. Predkladaciu správu: Dňa 21.marca 2016 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia Výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok , ktorá je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko - bilologickú úpravu komunálnych odpadov (OPKZP-PO1-SC111-2016-10)
  Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
  Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
  Pre subjekty územnej samosprávy bolo vyčlenených 55 000 000 EUR.
  Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je aj podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu. Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa sa stanovuje ako rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a žiadaným NFP, spolu s prípadnou celkovou výškou neoprávnených výdavkov. Predpokladané celkové náklady projektu sú 322 196,20 EUR. Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa je 5%.
 1. Žiadosť o predaj pozemku firmy PROKEŠ ----- Co. SK, s. r. o., Oravská Jasenica 606, parcelné číslo 803/16 v KÚ obce Oravská Jasenica
 2. Žiadosť o predaj pozemku firmy THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 213, Námestovo, parcelné číslo 803/16 v KÚ obce Oravská Jasenica
 3. Žiadosť Františka Čiernika, ml., bytom Oravská Jasenica 348 o výmenu pozemku
 4. Diskusné príspevky

Hlasovanie:  

Za 7

Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta 
Kušnierová
PharmDr. Jana Tomašáková
Július Zanovit
Roman Polák

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 0

V Oravskej Jasenici dňa  01.04.2016                      

                                                                                                      Ing.Karol Graňák
                                                                                                         Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 42/2016 z  riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva 
Obce Oravská Jasenica 
zo dňa 1. apríla 2016
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 B/  S c h v a ľ u j e

 1.  Inominátnu zmluvu o zabezpečení financovania stavby rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici časť Uhliská – gravitačná kanalizácia v dĺžke 154,5m a časť Rožkov Potok – gravitačná kanalizácia v dlžné 235,5 m
 2.  Zmluva o postúpení investičných prác a povinnosti medzi OVS a.s. Dolný Kubín a obcou Oravská Jasenica  o zabezpečení  financovania stavby rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici časť Uhliská – gravitačná kanalizácia v dĺžke 154,5m a časť Rožkov Potok – gravitačná kanalizácia v dĺžke 235,5
 3. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok / NFP/ v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej 21.3.2016, Kód výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2016-10, Prioritná os : 1.Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry. Špecifický cieľ : 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním  na ich prípravu na opätovne použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, na realizáciu projektu: „ Zberný dvor Oravská Jasenica „ , ktorý bude realizovaný obcou Oravská Jasenica.
 4. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
 5. Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov, t.j. v hodnote 5 % a v maximálnej sume do 21.000 €.
 6. Zmluvu o nájme medzi Združením bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica, pozemkové spoločenstvo a obcou Oravská Jasenica na prenájom pozemku parcelné číslo 803/151 o výmere 1820 m2 za účelom výstavby zberného dvora.
 7. Zámer prenajať pozemok parcelné číslo C-KN číslo 597/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1773 m2 v kú obce Oravská Jasenica zapísané na LV číslo 595, spoločnosti MBM – GRUP s.r.o. Hviezdoslavovo námestie číslo 213, 029 01 Námestovo na dobu neurčitú za sumu 1 € podľa § 9a odst.9 písmeno c, zákona číslo 138/1991 Zb. z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitého zreteľa.

Hlasovanie:  

Za 7

Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta 
Kušnierová
PharmDr. Jana Tomašáková
Július Zanovit
Roman Polák

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 0

V Oravskej Jasenici dňa 01.04.2016                                                                                                             

                                                                                                          Ing.Karol Graňák
                                                                                                            Starosta obce

  

 

Uznesenie č. 43/2016 z  riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva 
Obce Oravská Jasenica 
zo dňa 1. apríla 2016
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

C/  Z r u š u j e

 1. Uznesenia číslo 85/2014 bod B/3 zo dňa  zo dňa 19.9.2014

Hlasovanie:  

Za 7

Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta 
Kušnierová
PharmDr. Jana Tomašáková
Július Zanovit
Roman Polák

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 0

V Oravskej Jasenici dňa 01.04.2016                                                                      

                                                                                  Ing.Karol Graňák
                                                                                                                Starosta obce

 


Uznesenie č. 44/2016 z  riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva 
Obce Oravská Jasenica 
zo dňa 1. apríla 2016
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 D/   N e s c h v a ľ u j e

 1. Poskytnutie dotácie na záujmové činnosti Mestu Trstená.

Hlasovanie:  

Za 7

Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta 
Kušnierová
PharmDr. Jana Tomašáková
Július Zanovit
Roman Polák

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 0

V Oravskej Jasenici dňa 01.04.2016                                                           

                                                                                  Ing.Karol Graňák
                                                                                                                Starosta obce

 


Uznesenie č. 45/2016 z  riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva 
Obce Oravská Jasenica 
zo dňa 1. apríla 2016
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 E/   O d p o r ú č a

 1. Starostovi obce p. Ing.Karolovi Graňákovi ďalje jednať o zámere na zriadenie denného stacionára v obci Oravská Jasenica.

 

Hlasovanie:  

Za 7

Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta 
Kušnierová
PharmDr. Jana Tomašáková
Július Zanovit
Roman Polák

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 0

V Oravskej Jasenici dňa 01.04.2016                                                           

                                                                                    Ing.Karol Graňák
                                                                                       Starosta obce 

Uznesenie č. 46/2016 z  riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva 
Obce Oravská Jasenica 
zo dňa 1. apríla 2016
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

F/    P o v e r u j e

 1. Starostu obce p. Ing.Karola Graňáka vypracovať štúdiu na Telocvičňu v obci Oravská Jasenica.

Hlasovanie:  

Za 7

Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta 
Kušnierová
PharmDr. Jana Tomašáková
Július Zanovit
Roman Polák

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 0

 V Oravskej Jasenici dňa 01.04.2016                                            

                                                                                        Ing.Karol Graňák
                                                                                          Starosta obce


 

Uznesenie č. 47/2016 z  riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva 
Obce Oravská Jasenica 
zo dňa 1. apríla 2016
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

G/    U k l a d á 

 1. Stavebnej komisií pri OZ v Oravskej Jasenici isť pozrieť pozemok okolo cintorína za účelom výstavby oplotenia cintorína.

Hlasovanie:  

Za 7

Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta 
Kušnierová
PharmDr. Jana Tomašáková
Július Zanovit
Roman Polák

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 0

V Oravskej Jasenici dňa 01.04.2016                                               

                                                                                      Ing.Karol Graňák
                                                                                                                        Starosta obce

                                                                                 

                                                                                     


 

Uznesenie č. 48/2016 z  riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva 
Obce Oravská Jasenica 
zo dňa 1. apríla 2016
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

G/     Ž i a d a   

 1. Starostu  obce p. Ing.Karola Graňáka  za  prítomnosti stavebnej komisii pri OZ v Oravskej Jasenici zvolať vlastníkov pozemkov v časti obce Uhlisko a Roveň za účelom vybudovania elektrifikácie  v časti obce Uhlisko a Roveň.

Hlasovanie:  

Za 7

Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta 
Kušnierová
PharmDr. Jana Tomašáková
Július Zanovit
Roman Polák

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 0

V Oravskej Jasenici dňa 01.04.2016                                                                                           

                                                                                     Ing.Karol Graňák
                                                                                                                        Starosta obce

   

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.