Menu

Uznesenie riadneho rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 26.02.2016

                                              Uznesenie č. 33/2016 z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
                                                        Obce Oravská Jasenica 
zo dňa 26.februára 2016

                                    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obecné zastupiteľstvo Obce Oravská Jasenica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A/ B e r i e n a v e d o m i e

 1. Kontrolu plnenia uznesení z minulého OZ.
 2. Informácie starostu obce
 3. Informáciu zámer denný stacionár v Oravskej Jasenici
 4. Informáciu o zámere o výstavba Telocvične v obci Oravská Jasenica.
 5. Informáciu o  Elektrifikácii a výstavbe sietí a ciest v časti obce Uhliska
 6. Žiadosť o prenájom pozemku pre V.Sumega, bytom Oravské Veselé č.497
 7. Žiadosť o prenájom pozemku pre Jozef Feranec, bytom Oravská Jasenica č.d.157
 8. Žiadosť mesta Trstená o poskytnutie dotácie na záujmové činnosti
 9. Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2015.
 10. Diskusné príspevky

Hlasovanie:

Za 5

Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta 
Kušnierová
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 2 Július Zanovit
Roman Polák

V Oravskej Jasenici dňa 26.2.2016

                                                                                             Ing.Karol Graňák
                                                                                                Starosta obce

 

                                               Uznesenie č. 34 /2016 z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
                                                                 Obce Oravská Jasenica 
zo dňa 26.februára 2016
                                        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

B/ S c h v a ľ u j e

 1. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/20-ina v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Oravská Jasenica, zapísanej na LV č.2219 pod A ako parcela registra „C“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo 372/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 369 m2 do svojho podielového spoluvlastníctva v podiele 1/20 –ina od Milana Štefanigu nar.17.5.1958, trvale bytom Oravská Jasenica č.d.115 za cenu 727 €.
 2. Prenájom obecného  pozemku  parcelné číslo m1909 o výmere 9847 m2 pre Jozefa Feranca , bytom Oravská Jasenica č.d.157 na dobu neurčitú za sumu 50 € ročne.
 3. Zmenu rozpočtu obce
 4. Zrušenie uznesenia číslo 85/2014 bod B/3
 5. Zmluvu o budúcej zmluve pre SSE a.s. Pri Rajčianke 2927/, 010 47 Žilina pre výstavbu Trafostanice Vyšná Paseka podľa znalecké posudku.
 6. Žiadosť neziskovej organizácie „Jablko“ o prenájom časti 1.poschodia v budove pre Kultúru šport a telesnú výchovu v Oravskej Jasenici, s tým, že konečnu verziu zmluvy o budúcej zmluve a dispozične riešenie bude predložené na schválenie OZ.
 7. Zmenu poplatkov v Kultúrnom dome.
 8. Plán PHRaSR obce Oravská Jasenica na roky 2015 – 2024.

Hlasovanie:

Za 5

Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta 
Kušnierová
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 2 Július Zanovit
Roman Polák

 

V Oravskej Jasenici dňa 26.2.2016

                                                                                             Ing.Karol Graňák
                                                                                                Starosta obce

 

                                                Uznesenie č. 35 /2016 z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
                                                                Obce Oravská Jasenica 
zo dňa 26.februára 2016
                                           ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

C/ Z r u š u j e
1. Uznesenia číslo 85/2014 bod B/3 zo dňa zo dňa 19.9.2014

Hlasovanie:

Za 5

Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta 
Kušnierová
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 2 Július Zanovit
Roman Polák

V Oravskej Jasenici dňa 26.2.2016

                                                                                                Ing.Karol Graňák
                                                                                                   Starosta obce

 

                                              Uznesenie č. 36 /2016 z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
                                                              Obce Oravská Jasenica zo dňa 26.februára 2016
                                           ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

D/ N e s c h v a ľ u j e

1. Poskytnutie dotácie na záujmové činnosti Mestu Trstená.

Hlasovanie:

Za 5

Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta 
Kušnierová
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 2 Július Zanovit
Roman Polák


                                                                                              Ing.Karol Graňák
                                                                                                Starosta obce

 

                                         Uznesenie č. 37 /2016 z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
                                                             Obce Oravská Jasenica 
zo dňa 26.februára 2016
                                      ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

E/ O d p o r ú č a

1. Starostovi obce p. Ing.Karolovi Graňákovi ďalej jednať o zámere na zriadenie denného stacionára v obci Oravská Jasenica.

Hlasovanie:

Za 5

Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta 
Kušnierová
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 2 Július Zanovit
Roman Polák


                                                                                          Ing.Karol Graňák
                                                                                            Starosta obce

 

                                          Uznesenie č. 38 /2016 z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
                                                      Obce Oravská Jasenica zo dňa 26.februára 2016
                                        --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

F/ P o v e r u j e

1. Starostu obce p. Ing.Karola Graňáka vypracovať štúdiu na Telocvičňu v obci Oravská Jasenica.

Hlasovanie:

Za 5

Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta 
Kušnierová
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 2 Július Zanovit
Roman Polák

 


                                                                                               Ing.Karol Graňák
                                                                                                  Starosta obce

 

                                            Uznesenie č. 39 /2016 z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva
                                                               Obce Oravská Jasenica zo dňa 26.februára 2016
                                            ------------------------------------------------------------------------------------------------


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
,
G/ U k l a d á

1. Stavebnej komisií pri OZ v Oravskej Jasenici isť pozrieť pozemok okolo cintorína za účelom výstavby oplotenia cintorína.

Hlasovanie:

Za 5

Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta 
Kušnierová
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 2 Július Zanovit
Roman Polák

 

                                                                                           Ing.Karol Graňák
                                                                                             Starosta obce

 

                                               Uznesenie č. 40 /2016 z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva 
                                                               Obce Oravská Jasenica zo dňa 26.februára 2016
                                            ------------------------------------------------------------------------------------------------


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

H/ Ž i a d a

1. Starostu  obce p. Ing.Karola Graňáka  za  prítomnosti stavebnej komisii pri OZ v Oravskej Jasenici zvolať vlastníkov pozemkov v časti obce Uhlisko a Roveň za účelom vybudovania elektrifikácie  v časti obce Uhlisko a Roveň.

Hlasovanie:

Za 5

Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta 
Kušnierová
PharmDr. Jana Tomašáková

Proti 0  
Zdržal sa 0  
Neprítomní 2 Július Zanovit
Roman Polák

 

                                                                                           Ing.Karol Graňák
                                                                                             Starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.