Menu

Uznesenie riadneho obecného zastupiteľstva zo dňa 15.5.2015

                                                       Uznesenie riadneho obecného zastupiteľstva,
                                                     konaného dňa 15.mája 2015 v Oravskej Jasenici

 

Obecné zastupiteľstvo:
                                                                      Uznesenie číslo17/2015
A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Informácie o plnení uznesení z obecného zastupiteľstva.
2. Informácie starostu obce.
3. Upozornenie prokurátora.
4. Informáciu na zriadenie komisii pre pomenovaní ulíc v obcí
5. Diskusné príspevky.

Hlasovanie:

Za: 6 Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
PharmDr. Jana Tomašáková
Proti: 0  
Zdražal sa: 0  
Neprítomní: 1 Roman Polák

 


Obecné zastupiteľstvo:
                                                                           Uznesenie 18/2015
B/ S c h v a ľ u j e
1. odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v kú Oravská Jasenica od: Jána Poláka nar.20.8.1989, bytom Oravská Jasenica č.d.346
- C – KN č. 802/23 – ostatné plochy o výmere 486 m2, ale len v tých častiach, ktoré na základe geometrického plánu č. 79/2015, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedajú dielu č. 11 o výmere 54 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 802/35 – zast. plochy a nádvoria o výmere 54 m2, dielu č. 12 o výmere 40 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 802/36 – ostatné plochy o výmere 40 m2;
- C – KN č. 802/31 – ostatné plochy o výmere 439 m2, ale len v tých častiach, ktoré na základe geometrického plánu č. 79/2015, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedajú dielu č. 13 o výmere 118 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 802/37 – zast. plochy a nádvoria o výmere 118 m2, dielu č. 14 o výmere 29 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 802/38 – ostatné plochy o výmere 29 m2;
- C –KN č. 1189/25 – orná pôda o výmere 15 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 79/2015, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá dielu č. 16 o výmere 5 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 1189/102 – orná pôda o výmere 5 m2, za cenu podľa znaleckého posudku

Hlasovanie:

Za: 6 Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
PharmDr. Jana Tomašáková
Proti: 0  
Zdražal sa: 0  
Neprítomní: 1 Roman Polák


2. odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v kú Oravská Jasenica od:
Alojza Pavča nar.5.3.1963, trvale bytom Oravská Jasenica č.d.112 nachádzajúce sa v kat. území Oravská Jasenica, zapísané na:
- LV č. 676, pod A ako parcela E –KN č. 1192 – orná pôda o výmere 2248 m2
- LV č. 677, pod A ako parcela E – KN č. 1193 – orná pôda o výmere 2166 m2
obidve ale len v tých častiach, ktoré na základe geometrického plánu č. 79/2015, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedajú dielom č. 1 o výmere 54 m2, č. 2 o výmere 5 m2, č. 3 o výmere 30 m2, č. 4 o výmere 3 m2, č. 5 o výmere 11 m2, ktoré vytvárajú novovytvorenú parcelu C – KN č. 802/33 – zast. plochy a nádvoria o výmere 103 m2 a dielom č. 6 o výmere 53 m2, č. 7 o výmere 6 m2, č. 8 o výmere 2 m2, č. 9 o výmere 6 m2, č. 10 o výmere 2 m2, ktoré vytvárajú novovytvorenú parcelu C – KN č. 802/34 – ostatné plochy o výmere 69 m2, za cenu podľa znaleckého posudku

Hlasovanie:

Za: 6 Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
PharmDr. Jana Tomašáková
Proti: 0  
Zdražal sa: 0  
Neprítomní: 1 Roman Polák


3. Program PHRaSR obce Oravská Jasenica na roky 2015 - 2024

Hlasovanie:

Za: 6 Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
PharmDr. Jana Tomašáková
Proti: 0  
Zdražal sa: 0  
Neprítomní: 1 Roman Polák


4. Úpravu rozpočtu obce podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

Za: 6 Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
PharmDr. Jana Tomašáková
Proti: 0  
Zdražal sa: 0  
Neprítomní: 1 Roman Polák


5. Odkúpenie pozemku od p. Lukáša Gajdoša a Zdeny Gajdošovej rod. Ferancovej, bytom Oravská Jasenica č.d.394 na základe geometrického plánu číslo 34/2015 vyhotoveného Ing.Petrom Nečasom , zodpovedá dielu 2 o výmere 44 m2, ktorý vytvára novoutvorenú parcelu číslo C – KN číslo 3430/10 – zastavacie plochy a nádvoria o výmere 44 m2 za celkovú cenu 176 €.

Za: 6 Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
PharmDr. Jana Tomašáková
Proti: 0  
Zdražal sa: 0  
Neprítomní: 1 Roman Polák

 


Obecné zastupiteľstvo
                                                                             Uznesenie číslo 19/2015
C/ Ž i a d a
1. Starostu obce urobiť nápravu na základe upozornenia prokurátora na odstránenie porušení ustanovení zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samo správe a v znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Starostu obce spracovať návrh prevádzkového poriadku Kultúrneho domu

Hlasovanie:

Za: 6 Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
PharmDr. Jana Tomašáková
Proti: 0  
Zdražal sa: 0  
Neprítomní: 1 Roman Polák

 


Obecné zastupiteľstvo
                                                                          Uznesenie číslo 20/2015
D/ S ú h l a s í
1. S rekonštrukciou Verejného osvetlenia v obci.

Hlasovanie:

Za: 6 Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
PharmDr. Jana Tomašáková
Proti: 0  
Zdražal sa: 0  
Neprítomní: 1 Roman Polák

 


Obecné zastupiteľstvo
                                                                               Uznesenie číslo 21/2015
D/ Žiada
1. Starostu obce p.Ing.Karola Graňáka zriadiť komisiu na pomenovanie ulíc v obci.

Hlasovanie:

Za: 6 Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
PharmDr. Jana Tomašáková
Proti: 0  
Zdražal sa: 0  
Neprítomní: 1 Roman Polák

 

                                                                                   Ing. Karol Graňák
                                                                                      Starosta obce

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.