Menu

Uznesenie mimoriadneho OZ zo dňa 30.3.2015

                                                                Uznesenie mimoriadneho z obecného zastupiteľstva,
                                                                  konaného dňa 30. marca 2015 v Oravskej Jasenici.
                                                           -------------------------------------------------------------------------------


Obecné zastupiteľstvo :

                                                                                         Uznesenie 15/2015
A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Informácie starostu obce
2. Diskusné príspevky

Hlasovanie:

Za: 7 Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
PharmDr. Jana Tomašáková
Roman Polák
Proti: 0  
Zdražal sa: 0  
Neprítomní: 0  


Obecné zastupiteľstvo :
                                                                              Uznesenie číslo 16/2015
B/ S c h v a ľ u j e
1. Plán investičných akcií obce za rok 2015 podľa predloženého návrhu
2. Zobratie úveru vo výške 60 000 € na nákup traktora aj s príslušenstvom
3. Plán verejného obstarávanie.

Hlasovanie:

Za: 7 Marcel Farský
Ing.Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Július Zanovit
PharmDr. Jana Tomašáková
Roman Polák
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  

 


                                                                                                  Ing.Karol Graňák
                                                                                                     Starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.