Menu

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 19.09.2014

                                               Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
                                                                 obce Oravská Jasenica zo dňa 19.09.2014

 

Obecné zastupiteľstvo                                                                      

 

                                                                      Uznesenie č. 84/2014

A/  B E R I E   N A V E D O M I E                                               

1.  Kontrola uznesení z minulého OZ

2.  Žiadosť o odkúpenie časti pozemkov p.č.2057/96, 2057/95 a p.č.2057/94         

     v kú obce Oravská Jasenica p. Mikuláša Feranec a manž. Miriamy

     Ferancovej rod. Terekovej, bytom Oravská Jasenica č.d.414

3.  Žiadosť Základne j školy s Materskou školou Martina Hamuljaka

     Oravská Jasenica 126 o zmenu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

     na nákup potravín

4.  Informácie starostu obce

5.  Diskusné  príspevky    

     

 

                                                      U z n e s e n i e   číslo  85/2014

B/  S C H V A Ľ U J E

  1.  Odkúpenie  pozemkov od Marcely Ferancovej rod. Čiernikovej nar.6.6.1971, bytom Oravská Jasenica č.d. 6  spoluvlastnícky podiel o veľkosti 39/494-in v nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v kú Oravská Jasenica, zapísaných na LV číslo 2009 parcelné číslo  C-KN 1467/5 ostatné plochy o výmere 862 m2, parcelné číslo  C- KN 1467/6 ostatné plochy o výmere 21 m2, parcelné číslo C - KN 1467/12 zastavané plochy o nádvoria o výmere 170 m2, parcelné číslo C -KN 1467/14 ostatné plochy o výmere 219 m2 za cenu  1000 €.
  1. Odkúpenie pozemkov od Františka Čiernika nar.9.6.1953, bytom Oravská Jasenica č.d.348, Daniela Košúta nar. 13.8.1963, bytom Klin č.d.363 a Antona Pindjaka nar.22.7.1977 a manž.Scarlet Pindjakovej rod. Jaškovej, nar.25.5.1978, obaja bytom Štefániková 1089/80 Námestovo zapísanú na LV číslo 2053 a to parcelu  C- KN číslo 1364/11  orná pôda  o výmere 318 m2, ktorá je ich v podielovom spoluvlastníctve,  a to len v tej časti , ktorá na základe GP 209/2014 zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN 1364/16 orná pôda  o výmere 4 m2 za cenu 4 €.
  2. Odkúpenie pozemku Paulíny Štefanigovej, rod. Vrábovej, nar. 29.6.1925, bytom Oravská Jasenica č.d.115  spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20-iny v nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v kú Oravská Jasenica, zapísanej na LV číslo 2219, parcelné číslo  C-KN 372/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 581 m2 za cenu 25 € za 1 m2.
  1. Odkúpenie pozemku p. Žofie Žofajovej rod. Ferancovej nar.28.6.1945, bytom Oravská Jasenica č.d.52

-            zapísaných na LV číslo 1848 a to parcele E- KN číslo 1826/2 TTP o výmere 1339 m2 a to len v tej časti , ktorá na základe GP 101/2012 zodpovedá dielu číslo 11 o výmere 79 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN číslo 3475/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2 za cenu 5 € za 1 m2,

-            zapísanú na LV číslo 2108  a to parcelu E- KN číslo 1825/2 orná pôda  o výmere 513m2 a to len v tých častiach , ktoré na základe GP 101/2012 zodpovedajú  dielu číslo 12 o výmere 11 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN číslo 3475/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2  a dielu číslo 14 o výmere 5 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C-KN číslo 3475/8 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 za cenu 5 € za 1 m2.

5.   Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v kú Oravská Jasenica od:

1.Martina Matisa rod. Matisa nar.5.11.1936, bytom Oravská Jasenica č.d.312 parc. č. 1419 – orná pôda o výmere 76 m2, zapísanú na LV č. 2275  ale len v tej časti , ktorá na základe geometrického plánu č. 17883369 – 076/2014 zo dňa 15.08.2014, vyhotoveného Ing. Ferdinandom Bolibruchom, zodpovedá dielu č. 5 o výmere 75 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 3431/8 – zast. plochy a nádvoria o výmere 75 m2  za cenu podľa znaleckého posudku

2.Ľudmily Stacherovej, rod. Grebáčová, nar.16.9.1951, bytom Oravská Jasenica č.d.313 parc. č. 11420/2 – zast. plochy a nádvoria o výmere 49 m2, zapísanú na LV č. 2342 , ktorá na základe geometrického plánu č. 17883369 – 076/2014 zo dňa 15.08.2014, vyhotoveného Ing. Ferdinandom Bolibruchom, zodpovedá dielu č. 6 o výmere 49 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 3431/10 – zast. plochy a nádvoria o výmere 49 m2 za cenu podľa znaleckého posudku

3.Viery Žofajovej,rod.Beňušovej, nar.29.9.1947, bytom Oravská Jasenica č.d.310 parc. č. 1417/1 – orná pôda o výmere 75 m2, , zapísanú na LV č. 2272 , ktorá na základe geometrického plánu č. 17883369 – 076/2014 zo dňa 15.08.2014, vyhotoveného Ing. Ferdinandom Bolibruchom, zodpovedá dielu č. 3 o výmere 75 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 3431/6 – zast. plochy a nádvoria o výmere 75 m2 za cenu podľa znaleckého posudku

4.Michala Kriša, rod. Kriš, nar.3.12.1984, bytom Oravská Jasenica č.d.215, parc. č. 1423 – orná pôda o výmere 1062 m2, , zapísanú na LV č. 753 , ale len v tej časti , ktorá na základe geometrického plánu č. 17883369 – 076/2014 zo dňa 15.08.2014, vyhotoveného Ing. Ferdinandom Bolibruchom, zodpovedá dielu č. 9 o výmere 36 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 3431/13 – zast. plochy a nádvoria o výmere 36 m2  za cenu podľa znaleckého posudku   

5.Štefana Vrába, rod. Vráb, nar.13.12.1938, bytom Oravská Jasenica č.d.126, parc. č. 11416/3 – zast. plochy a nádvoria o výmere 60 m2, , zapísanú na LV č. 2341 , ktorá na základe geometrického plánu č. 17883369 – 076/2014 zo dňa 15.08.2014, vyhotoveného Ing. Ferdinandom Bolibruchom, zodpovedá dielu č. 1 o výmere 1 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 1416/14 – orná pôda o výmere 1 m2 a dielu č. 2 o výmere 59 m2 m2  za cenu podľa znaleckého posudku

                       

  1. Petra Graňáka nar.7.8.1958 a manž. Jarmily Graňákovej rod. Graňákovej,

   nar.6.3.1963,obaja bytom Oravská Jasenica č.d.49

-zapísanú na LV 548  a to parciel C-KN 1871/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 495 m2, ale len v tej časti , ktoré na základe GP 101/2012 zodpovedá dielu číslo 9 o výmere 11 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN číslo 3475/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 11m2 za cenu 5 € za 1 m2

  1. Jarmily Graňákovej rod. Graňákovej nar.7.3.1963, bytom Oravská Jasenica č.d.49

-            zapísanú na LV 772 a to parcelu E-KN číslo 1871/2 orná pôda o výmere 472 m2, ale len v tej časti , ktoré na základe GP 101/2012 zodpovedá dielu číslo 13 o výmere 20 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN číslo 3475/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 , za cenu 5 € za 1 m2

-            zapísaných na LV číslo 1848 a to parcele E- KN číslo 1826/2 TTP o výmere 1339 m2 a to len v tej časti , ktorá na základe GP 101/2012 zodpovedá dielu číslo 11 o výmere 79 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN číslo 3475/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2 za cenu 5 € za 1 m2,

-            zapísanú na LV číslo 2108  a to parcelu E- KN číslo 1825/2 orná pôda  o výmere 513m2 a to len v tých častiach , ktoré na základe GP 101/2012 zodpovedajú  dielu číslo 12 o výmere 11 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN číslo 3475/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2  a dielu číslo 14 o výmere 5 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C-KN číslo 3475/8 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 za cenu 5 € za 1 m2.

  1. Petra Graňáka nar.7.8.1958 a manž. Jarmily Graňákovej rod. Graňákovej,

      nar.6.3.1963,obaja bytom Oravská Jasenica č.d.49

-            zapísanú na LV 548  a to parciel C-KN 1871/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 495 m2, ale len v tej časti , ktoré na základe GP 101/2012 zodpovedá dielu číslo 9 o výmere 11 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN číslo 3475/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 11m2 za cenu 5 € za 1 m2 Jarmily Graňákovej rod. Graňákovej nar.7.3.1963, bytom Oravská Jasenica č.d.49

-            zapísanú na LV 772 a to parcelu E-KN číslo 1871/2 orná pôda o výmere 472 m2, ale len v tej časti , ktoré na základe GP 101/2012 zodpovedá dielu číslo 13 o výmere 20 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN číslo 3475/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 , za cenu 5 € za 1 m2.

9.      Zmenu výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup

    potravín do II. finančného pásma s platnosťou od 1.1.2015 pre žiakov

    ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravská Jasenica.

 

 

U z n e s e n i e   číslo  86/2014

D/  Ž i a d a

  1. Opätovne  stavebnú komisiu isť pozrieť pozemok , ktorý chce zameniť s obcou p. Rastislav Trabalík, bytom Oravská Jasenica č.d.460 a dať vyjadrenie na budúce OZ.
  2. Stavebnú komisiu ísť pozrieť pozemky, ktoré majú záujem odkúpiť p. Mikuláš Feranec a manž. Miriama Ferancová, bytom Oravská Jasenica č.d.414 a dať vyjadrenie na budúce OZ.

  

    Ing. Karol Graňák

       Starosta  obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.