Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2014

                                               Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
                                                                 obce Oravská Jasenica zo dňa 12.12.2014

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu predsedov komisií.
4. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady.
5. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.

                                                                     
                                                                        Uznesenie č. 1/2014

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici

A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Karol Graňák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom prepísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva :
Marcel Farský
Ing. Jozef Hutko
Mgr. Margaréta Koptová
Iveta Kušnierová
Roman Polák
PharmDr. Jana Tomašáková
Július Zanovit

 

                                                                         Uznesenie č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici

C. poveruje
poslanca Július Zanovit zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

                                                                        Uznesenie č. 3/2014

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici

D. zriaďuje
komisie, a to :
1. komisiu finančno - sociálnu, zdravotnú a bytovú,
2. komisiu pre výstavbu lesného hospodárstva a poľnohospodárstva,
3. komisiu pre kultúru, šport, školstvo a telesnú výchovu,
4. komisiu pre ochranu verejného poriadku a podnikanie, kontroly obchodu a služieb,
5. komisiu pre konflikt záujmov.

 

                                                                       Uznesenie č. 4/2014

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici

E. volí
1. predsedu komisie finančno – sociálnej, zdravotnej a bytovej: Ing. Jozef Hutko
2. členov komisie: Mgr. Koptová Margaréta, PharmDr, Jana Tomašáková

1. predsedu komisie pre výstavbu lesného hospodárstva a poľnohospodárstva: Marcel Farský
2. členov komisie: poslanec – Roman Polák
3. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Martin Polák - neposlanec

1. predsedu komisie pre kultúru, špor, školstvo a telesnú výchovu: Ivetu Kušnierovú
2. členov komisie: PharmDr. JanaTomašáková, Mgr. Margaréta Koptová

1. predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku a podnikanie, kontroly obchodu a služieb: Roman Polák
2. členov komisie: Július Zanovit, Ing.Jozef Hutko

1. predsedu komisie pre konflikt záujmov: Július Zanovit
2. členov komisie: Marcel Farský, Iveta Kušnierová

 

                                                                        Uznesenie č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici

A. určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 2122,00 €

 

                                                                         Uznesenie č. 6/2014
A. schváľuje

1. za zástupcu starostu obce p. Júliusa Zanovita – poslanca OZ
2. Mandátovú komisiu v zložení:
predseda - Iveta Kušnierová
členovia – Roman Polák
Marcel Farský
3. Návrhovú komisiu v zložení:
predseda – Ing. Jozef Hutko
členovia – PharmDr.Jana Tomašáková
Július Zanovit
4.Rozdelenie volebných obvodov poslancom podľa predloženého návrhu.

 

 

                                                                   Ing. Karol Graňák
                                                                      starosta obce